Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief juni 2016

Inhoud

 1. Ouderen nu en straks 
 2. Wmo-doelen van de staatssecretaris 
 3. Right to Challenge
 4. Themakaarten sociaal domein
 5. Activiteiten AvI-adviseurs 2016 
 6. VN-verdrag lokaal
 7. Rapportage sociaal domein 2015
 8. Tips voor gemeenten: meedoen met MijnKwaliteit
 9. Hoogste rechter: huishoudelijke hulp in Wmo

1. Ouderen nu en straks

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. Zij vormen een belangrijke doelgroep van het zorgbeleid. In de factsheet ‘Ouderen van nu en straks’ komen de volgende vragen aan de orde:

 • Welke factoren dragen bij aan de kwetsbaarheid van ouderen?
 • Hoe zit het met verschillen bínnen de doelgroep ouderen?
 • Wat zijn de verschillen tussen ouderen van nu en straks?

Generaties

Nadenken over generaties is relevant voor het beleid dat nodig is voor gezondheid, zorg, duurzaam wonen en participatie. De factsheet presenteert actuele informatie en is interessant voor Wmo-raden en ouderenorganisaties.

2. Wmo-doelen van de staatssecretaris

Op 2 mei jl. is door staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) een brief verzonden aan de Tweede Kamer over de voortgang van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hierover is overleg gevoerd met de VNG en cliëntenorganisaties.

Volgens het ministerie zijn de verandering in de zorg en ondersteuning via Wmo pas geslaagd als:

 • de positie van de cliënt is versterkt (zodat het goede gesprek kan plaatsvinden)
 • er echt maatwerk is voor levensbrede ondersteuning (participatie en zelfredzaamheid)
 • de inclusieve samenleving wordt bevorderd, verrijkt door maatschappelijke initiatieven


Kamerbrief

 

De voortgangsbrief wordt op 8 juni a.s. besproken in het algemeen overleg, de vergadering van de Tweede Kamercommissie met staatssecretaris. De informatie in de brief is interessant voor iedereen die op de hoogte wil blijven van actuele ontwikkelingen rond de Wmo.

3. Right to Challenge

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het ‘Right to Challenge’ opgenomen: de mogelijkheid dat bewoners en buurtinitiatieven zorg- en ondersteuningstaken op zich nemen en betrokken worden bij de uitvoering van het Wmo-beleid.

 

Burgerinitiatief

Het Right to Challenge stimuleert burgers daadwerkelijk om actief te zijn in hun buurt en mee te werken aan nieuwe initiatieven.

Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA), Movisie en Vilans hebben een handreiking gemaakt voor gemeenten en buurtinitiatieven om het Right to Challenge zo goed mogelijk te benutten binnen de Wmo. Met inspirerende voorbeelden en interviews.

4. Themakaarten sociaal domein

Het programma Aandacht voor Iedereen, Movisie en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein maken periodiek themakaarten over onderwerpen in het sociaal domein. De kaarten geven kort en bondig, op één A4, inzicht in een actueel thema, met suggesties vanuit cliëntenperspectief en tips voor verder lezen.

 

Drie nieuwe kaarten

Recent zijn er drie themakaarten verschenen over:

 • VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking
 • Laaggeletterdheid
 • Inkoopbeleid van gemeenten

Wilt u als lid van een Wmo-raad of b.v. ook als gemeenteraadslid snel inzicht in een complex onderwerp? Raadpleeg dan de themakaart!

5. Activiteiten AvI-adviseurs 2016

Ook in 2016 en 2017 zijn de AvI-adviseurs werkzaam voor programma Aandacht voor Iedereen. Wmo-raden, cliëntenraden, lokale belangenbehartigers e.a. kunnen een beroep op hen doen voor ondersteuning en advies bij het inbrengen van het cliënten- en burgerperspectief en het vergroten van participatie bij het gemeentelijk beleid . 

 AvI-Adviseurs in 2016:

 

6. VN-verdrag lokaal

Op 12 april jl. heeft de Eerste Kamer het VN-verdrag goedgekeurd. Daarmee is de weg vrij voor ratificatie.

In de parlementaire behandeling zijn enkele belangrijke amendementen aangenomen. Voor Wmo-raden en belangenbehartigers is bijvoorbeeld belangrijk dat zij actief kunnen meewerken aan het opstellen van een lokale inclusieagenda.

VN-verdrag lokaal:

 

7. Rapportage sociaal domein 2015

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een 'Overall rapportage sociaal domein 2015' opgesteld. In de samenvatting van het omvangrijke rapport in staan de tien hoofdpunten.

Enkele onderwerpen:

 • werkloosheid, een lage opleiding, ziek zijn en een laag inkomen, leiden vaak tot een zeer kwetsbare positie in de maatschappij
 • regionaal zijn er grote verschillen - inwoners van grote steden en krimpgemeenten op het platteland doen een groter beroep op voorzieningen
 • de bestuurlijke inrichting van het sociaal domein is nog niet ‘af’

Een belangrijk rapport voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de actuele trends in het sociaal domein en de situatie in hun eigen gemeente aan die ontwikkelingen wil spiegelen.

8. Tips voor gemeenten: meedoen met MijnKwaliteit

MijnKwaliteitvanLeven.nl is een programma voor mensen met een chronische ziekte of beperking, ouderen en mantelzorgers. Wij willen u vragen inwoners in uw gemeente aan te moedigen om mee te doen. In de bijlage TipsKwaliteitvanleven vindt u alle tips op een rijtje. 

 

Mijn Kwaliteitsmeter

Aan de hand van een online vragenlijst (Kwaliteitsmeter) kunnen mensen hun eigen situatie in beeld brengen. Dit helpt mensen om duidelijk aan te geven wat zij nodig hebben om de dingen te (blijven) doen die zij belangrijk vinden. Een voorbeeld vind u hieronder:

 

Wilt u meer weten?

In de bijlage MijnKwalititeitvanleven.nl vindt u uitgebreide informatie over ons programma. Wij gaan ook graag met u in gesprek over de vele mogelijkheden. U kunt ook een afspraak maken via www.mijnkwaliteitvanleven.nl/contact.

MijnKwaliteitvanleven.nl:

9. Hoogste rechter: huishoudelijke hulp in Wmo

Op 18 mei deed de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in het sociaal bestuursrecht, drie belangrijke uitspraken over de huishoudelijke hulp.

Gevolgen

De rechter bepaalde dat huishoudelijke hulp onder de Wmo valt en dat gemeenten die niet zo maar mogen schrappen of uniformeren. Het vonnis heeft flinke gevolgen.

Beter beleid

De uitspraak is belangrijk nieuws voor adviesraden in het sociaal domein en belangenbehartigers die met deze uitspraken in de hand hun gemeenten kunnen aansporen tot een beter beleid rond huishoudelijke hulp. Uitgebreide informatie over de betekenis van de uitspraak vindt u in het artikel hieronder.

Artikel-Huishoudelijke Hulp