Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief oktober 2016

Inhoud

 

 

1. Meer aandacht voor het persoonlijk plan

In de Wmo is geregeld dat inwoners die een aanvraag doen bij de gemeente een eigen persoonlijk plan kunnen indienen. In dit plan kan de inwoner beschrijven wat er echt nodig is om mee te kunnen doen. Uit onderzoek van AVI blijkt dat de inzet van het persoonlijk plan als start van het keukentafelgesprek nog niet in alle gemeenten optimaal wordt benut. Dat is jammer, omdat het persoonlijk plan de inwoner juist in staat stelt om – al dan niet tezamen met zijn netwerk - zijn persoonlijke omstandigheden te omschrijven. Voor de gemeente of een wijkteam betekent het ook dat direct bekend is wat iemand nodig heeft om zelfredzaam te kunnen zijn en te kunnen participeren.

Het persoonlijk plan is een hulpmiddel om de eigen ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen en alvast na te denken over een passende oplossing. Het persoonlijk plan kan goed worden gebruikt om het keukentafelgesprek of een herindicatie voor te bereiden.

Terug naar boven

 

2. Ondersteuning mensen met ernstige psychische beperking

Wat vinden mensen met een ernstige psychische beperking van de manier waarop zij in de samenleving worden ondersteund? Eén manier om inzicht te krijgen in de ervaringen en wensen van deze cliënten is het Regionale Expert Team. Dat is een team van afgevaardigden van verschillende regionale cliëntenraden en cliënten-, familie- en verwantenorganisaties.

Regionale Expert Teams (RET) in Amsterdam, Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland hebben recent een onderzoek gedaan naar een begeleidingsvorm binnen de geestelijke gezondheidszorg, namelijk de FACT-teams.

Terug naar boven

 

3. Laaggeletterdheid

Deze zomer kwam ik Ellen Bakker uit Lichtenvoorde tegen. Een vrouw met een missie: laaggeletterdheid uit de taboesfeer halen en mensen die laaggeletterd zijn begeleiden in het functioneel leren lezen en schrijven. Sociaal kunnen functioneren in de maatschappij is een behoefte van iedereen en daarvoor is lees- en schrijfvaardigheid een noodzaak. Ellen Bakker werkt vanuit haar eigen taalbureau ZON en heeft Stichting Lezen Werkt opgericht waarin inmiddels meer dan 300 vrijwilligers actief zijn.

Terug naar boven

 

4. Burgerparticipatie in Limburg

Ten opzichte van andere Nederlanders zijn Limburgers veelal ongezonder en leven ze korter. Er is sprake van achterstanden van sociale en economische aard, onder meer op het gebied van gezondheid, opvoeding, onderwijs en arbeid. In het rapport ‘Op zoek naar de Limburg-factor’ van de GGD Zuid-Limburg wordt één en ander onderbouwd. Er is een trendbreuk nodig om de achterstand in te lopen.

De provincie Limburg is er van overtuigd dat alleen een integrale aanpak soelaas kan bieden: economische én sociale ontwikkeling hand in hand. De provincie Limburg voert dan ook een stevig sociaal beleid, een uitzondering in den lande. Het gaat daarbij onder meer om de sociale infrastructuur (facilitering van het Huis voor de Zorg en het Maatschappelijk Netwerk Limburg) en de Sociale Agenda van Limburg 2025. Rond de Transities heeft de provincie Limburg ‘verkenners’ het veld in gestuurd om aan de hand van gesprekken met sleutelfiguren te onderzoeken hoe het er in de diverse windstreken voorstond. Zo kwam ook ‘Aandacht Voor Iedereen’ in beeld.

Terug naar boven

 

5. Heel Nederland dementievriendelijk

Nederland wordt steeds dementievriendelijker! Op 7 juli 2015 beloofde staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer dat hij het initiatief wilde nemen om te komen tot een dementievriendelijke samenleving. Na het startschot op 9 mei jl. is het project ‘Samen Dementievriendelijk’ inmiddels in volle gang. Veel mensen hebben zich aangemeld op de website en de gratis online training ‘GOED omgaan met dementie’ gevolgd. Zij mogen zich dementievriendelijk noemen.

U komt op voor de belangen van burgers, kwetsbare mensen in uw gemeente. U kunt Wmo-consulenten wijzen op deze gratis online training. Daarmee kunnen zij nog betere service verlenen aan het Wmo-loket en tijdens het keukentafelgesprek.

Of misschien wilt u uw vrijwilligerswerk verrijken? ‘Samen Dementievriendelijk’ zoekt enthousiaste trainers die op locatie hun kennis over dementie willen delen met mensen die nog niet met de ziekte bekend zijn of binnen het bedrijfsleven. Lees de vacaturetekst.

Anne-Marie Bruijs
Medewerker Belangenbehartiging Alzheimer Nederland

Terug naar boven

 

6. Casemanagement dementie

De casemanager dementie is een vertrouwde professional geworden in de eerste lijn en bij menig sociaal wijkteam. Het is een vaste begeleider voor mensen met dementie en hun naasten. Het casemanagement heeft zich in de praktijk bewezen, kwalitatief en kosteneffectief.

Casemanagement dementie is uitvoerig beschreven in de Zorgstandaard Dementie (2013). Dit is de landelijke standaard voor goede dementiezorg in Nederland. Toch zijn er afgelopen periode verontruste signalen geuit door onder andere Alzheimer Nederland over de kwaliteit en continuïteit ervan. Zo zijn er wachtlijsten voor casemanagement dementie, worden regionale aanmeldpunten opgeheven en worden casemanagers dementie ontslagen. Hoe kan dat?

Terug naar boven

 

7. Klachtenopvang in de Wmo

In september 2015 is in de Eerste Kamer de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) aangenomen. De Wkkgz is op onderdelen ingegaan op 1 januari en 1 juli van dit jaar. Met ingang van 1 januari 2017 is de gehele wet van kracht. In de wet is vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht indienen. De Wkkgz is van toepassing op zorg die verleend wordt in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz), en ook op de zogeheten andere zorg, bijvoorbeeld alternatieve zorg en cosmetische zorg.

Bij de behandeling van deze wet is een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht de Wmo ook onder de reikwijdte van de Wkkgz te laten vallen. Als reden voeren de indieners aan dat het onwenselijk is dat toezicht, kwaliteit en klachtrecht verschillend worden ingevuld voor cliënten in het Wmo-domein enerzijds en cliënten in het Zvw- en Wlz-domein anderzijds. De motie is aangehouden. In een brief van 22 december 2015 hebben de minister en staatssecretaris de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en aangegeven dat zij zullen bekijken welke vervolgstappen nodig zijn.

Terug naar boven

 

8. Lokale participatiesamenleving: hoe maak je een dorps- of wijkplan?

In heel Nederland zoeken bewoners, overheden, sociale ondernemers en maatschappelijke instellingen naar manieren om ‘lokale energie’ aan te boren. Vanuit het idee dat degenen die het meest betrokken zijn ook het meest te zeggen moeten hebben, ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden, zoals coöperaties op het gebied van zorg. Recent is er een rapport

Zowel het traditionele verenigingsleven als nieuwe experimenten moeten ervoor zorgen dat bewoners meer verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Dorpsbewoners zetten zich op die manier steeds meer in voor de leefbaarheid van hun dorp. Nu de overheid steeds meer overlaat aan burgers en bezuinigt op voorzieningen, wordt leefbaarheid ook steeds afhankelijker van de inzet van burgers.

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft recent het rapport ‘De dorpse doe-democratie’ uitgebracht, als een soort verkenning naar de wijze waarop aan de lokale participatiesamenleving in dorpen vorm wordt gegeven.

Terug naar boven

 

9. Krachtenbundeling van zorgvragers

Hoe kunnen zorgvragers hun krachten in een regio combineren? Door de decentralisaties worden ondersteuning en zorg steeds meer op lokaal en regionaal niveau geregeld. De gemeente is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor huishoudelijke hulp, ondersteuning van mantelzorgers, begeleiding naar maatschappelijke en arbeidsparticipatie en opvang van slachtoffers van huiselijk geweld.

Gemeenten werken echter steeds meer samen op regionaal niveau, in de vorm van onderling overleg en afstemming, maar ook in de vorm van gezamenlijke inkoop van diensten. Die ontwikkeling vraagt ook van zorgvragers dat zij hun krachten bundelen om gezamenlijk voor hun belangen te kunnen opkomen en een belangrijke speler (naast de gemeenten en de instellingen) in het sociaal domein te worden. Zijn er voorbeelden van hoe zorgvragers hun krachten kunnen bundelen? En wat kunnen de adviseurs van Aandacht voor Iedereen hierin betekenen?

Terug naar boven

 

10. Ervaringsverhalen uit de jeugdhulp

Praktijkervaringen zijn belangrijk voor het verkrijgen van inzicht in wat nodig is voor verbetering van de positie van cliënten. Soms echter, hebben bijvoorbeeld Wmo-raden nog weinig kennis van het jeugdbeleid of ze hebben er niet echt affiniteit mee. Met de verbreding van hun werkterrein naar het gehele sociaal domein, inclusief jeugdhulp en arbeid door mensen met een arbeidsbeperking, willen zij ook op de hoogte zijn van de wensen en ervaringen van jongeren en ouders die met jeugdhulp te maken hebben.

Om die reden verwijzen wij hierbij graag naar een recente publicatie van Zorgbelang Brabant, namelijk een ‘waaier’ met ervaringsverhalen van jongeren uit de jeugdhulp.

In deze waaier staan verhalen van jongeren die in een moeilijke situatie verkeerden (mishandeling, uithuisplaatsing, onder toezicht gesteld). Zij doen hun verhaal en geven tegelijkertijd adviezen, zoals:

  • geef goede informatie;
  • luister naar wat jongeren en ouders belangrijk vinden;
  • sta open voor aanpassing van de regels;
  • zorg dat ieder kind een veilige haven heeft.

Voor Wmo-raden en belangenbehartigers is deze waaier interessant om een beeld te krijgen van wat jongeren in de jeugdhulp meemaken en wat zij belangrijk vinden.

Overigens heeft Aandacht voor Iedereen recent een kennisdossier gemaakt over de jeugdhulp, met een overzicht van wat de Jeugdwet inhoudt, een visie vanuit cliëntenperspectief en tal van tips voor belangenbehartigers en Wmo-raden.

De adviseurs van Aandacht voor Iedereen zijn graag bereid presentaties te verzorgen over de jeugdhulp of mee te denken over de meningsvorming binnen Wmo-raden over dit onderwerp.

Henk Beltman

Terug naar boven

 

11. Inzet van ervaringsdeskundigen

Levert samenwerking tussen patiëntenverenigingen en steunpunten mantelzorg meerwaarde op? Wat kunnen ervaringsdeskundigen betekenen voor mantelzorgers, maar ook voor de Steunpunten Mantelzorg?

“Met alle veranderingen in de zorg krijgen mantelzorgers een steeds grotere rol. De mantelzorger kan hierbij wel een steuntje in de rug gebruiken. Maar welke ondersteuning is er en waar kun je, als mantelzorger, een beroep op doen? Wie snapt echt wat ik nodig heb?”

Het Platform Mantelzorg Overijssel (PMO) organiseerde een themabijeenkomst met ondersteuning van Aandacht voor Iedereen. Tijdens deze bijeenkomst in Overijssel stond deze vraag centraal: ‘hebben mantelzorgers zicht op de ondersteuning die zij van patiëntenorganisaties en van de steunpunten mantelzorg kunnen verwachten en hoe zij daar gebruik van kunnen maken’.

Terug naar boven

 

12. Inkomensondersteuning: wat doet uw gemeente?

Onderzoek van het Nibud laat zien dat de kosten voor mensen met een zware zorgvraag in vijf jaar verdubbeld zijn. Daarnaast blijkt ook dat het groot verschil maakt wanneer een gemeente echt werk maakt van het compenseren van kosten.

Sinds 2015 hebben gemeenten een vast budget om het inkomen van mensen met hoge zorgkosten te ondersteunen. Ieder(in) wil graag weten hoe gemeenten dit budget besteden en of de gemeente u hierover geraadpleegd heeft.

Om hier beter zicht op te krijgen, heeft Ieder(in) een vragenlijst opgesteld. Wilt u die voor ons invullen? U vindt de vragenlijst op de website van Ieder(in).

Handreiking

Als lokale belangenbehartiger kunt u op dit onderwerp het verschil maken. Spreek uw gemeente aan. Ieder(in) heeft daarvoor de handreiking Voldoende Inkomen ontwikkeld. Deze handreiking geeft een goed overzicht van de mogelijkheden om lokaal aan de bel te trekken en de gemeente aan te sporen om beter inkomensbeleid te maken voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Lees meer hierover bij Ieder(in).

Naar aanleiding van het verschijnen van de handreiking Voldoende Inkomen en vanwege de urgentie van het onderwerp, organiseert Ieder(in) op 10 november a.s. een netwerkbijeenkomst.

Aartjan ter Haar
Beleidsmedewerker Ieder(in)

Terug naar boven

 

13. Signalementen

Er verschijnen in Nederland regelmatig publicaties van kennisinstituten, ministeries en koepels van cliëntenorganisaties over tal van onderwerpen. Deze publicaties spelen soms direct in op de actualiteit en bieden soms achtergrondinformatie. Wij hebben enkele publicaties voor u geselecteerd die u wellicht kunt gebruikt voor uw meningsvorming, belangenbehartiging of advieswerk.

Terug naar boven

 

Reacties

Reacties zijn van harte welkom, mail naar secretariaattransitie1@iederin.nl. Meer informatie op www.aandachtvooriedereen.nl. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hier.