Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Aandacht voor Iedereen nieuwsflits 2016

Inhoud

1. Leidraad klachtenopvang in de Wmo

In september 2015 is in de Eerste Kamer de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) aangenomen. De WKKgz is op onderdelen ingegaan op 1 januari en 1 juli van dit jaar. Met ingang van 1 januari 2017 is de gehele wet van kracht. In de Wkkgz is vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht indienen. De Wkkgz is van toepassing op zorg die verleend wordt in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz), en ook op de zogeheten andere zorg (bijv. alternatieve zorg en cosmetische zorg). In de leidraad wordt hier verder op ingegaan.


2. Kennisdossier 13: Update VN-verdrag

Dit kennisdossier is oorspronkelijk in september 2015 uitgebracht, na ratificatie zijn enkele aanpassingen gedaan in de eerste versie (update juli 2016). Blije kinderen met en zonder beperkingDit kennisdossier geeft Wmo-raden, lokale belangenorganisaties en gemeenten informatie over de betekenis en de lokale toepassing van het VN-verdrag. In hoofdstuk 2 vindt u een uitleg van het VN-verdrag en waarom een verdrag nodig is. Volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving is een belangrijk uitgangspunt. In hoofdstuk 3 wordt de situatie in Nederland beschreven. Ook de relatie met aanverwante wet- en regelgeving - zoals de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - komt aan de orde. Vervolgens gaan we in op de betekenis van het VN-verdrag voor Wmo-raden, lokale belangenorganisaties en gemeenten (hoofdstuk 4). Tot slot geven we praktische voorbeelden en tips (hoofdstuk 5). Het kennisdossier eindigt met suggesties om verder te lezen.


3. Kennisdossier 16: Vervoer

Mobiliteit en vervoer – het zich soepel kunnen verplaatsen van de ene plek naar de andere - is een belangrijke voorwaarde voor het kunnen deelnemen aan de samenleving. Er zijn diverse ontwikkelingen. Enerzijds is het ondanks veel verbeteringen in toegankelijkheid en bereikbaarheid van het openbaar vervoer voor veel mensen met een beperking nog niet mogelijk om overal onbelemmerd te reizen. Bussen, trams, metro en treinen zijn nog niet overal toegankelijk, de bejegening is niet altijd optimaal, openbaar vervoer is niet overal beschikbaar en het speciale (doelgroepen-)vervoer werkt niet altijd goed. Anderzijds zijn er diverse maatschappelijke veranderingen en technologische innovaties die tot verbeteringen kunnen leiden en de gebruiker meer centraal stellen.

4. Kennisdossier 17: Gezondheidsachterstanden

De verschillen in gezondheid en levensverwachting nemen toe. Vooral in wijken met een lagere sociaal economische status is er sprake van factoren die de gezondheid negatief beïnvloeden. Zoals: geen werk, een laag inkomen, schulden, weinig sociale contacten en een onveilige buurt. Hoe werken die factoren op elkaar in? Wat is het beleid van gemeenten? Wat kunnen burgers ervan vinden en eraan doen? In dit kennisdossier worden deze vragen achtereenvolgens beantwoord. Het doel ervan is adviesraden, cliëntenorganisaties en lokale belangenbehartigers handvatten te geven waarmee zij zich een mening kunnen vormen over dit onderwerp en adviezen kunnen geven en initiatieven kunnen ondernemen.

5. Kennisdossier 18: Sociale wijkteams

Sociale wijkteams zijn belangrijke middelen voor gemeenten om hun verantwoordelijkheid voor laagdrempelige ondersteuning van burgers in het kader van de Wmo en Jeugdwet te realiseren. De burgerbetrokkenheid bij die sociale wijkteams is echter nog beperkt laat recent onderzoek van Movisie zien (Van Arum & Schoorl, 2016). In dit onderzoek blijkt dat ongeveer 40 procent van de gemeenten behoefte heeft aan ondersteuning bij het betrekken van bewoners en cliënten bij de wijkteams. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk om cliënten en bewoners meer bij wijkteams te betrekken en wat kunnen adviesraden hierin betekenen? In deze handleiding geven we daar antwoorden op. Doelen van deze handreiking zijn: Het bieden van basisinformatie over actuele ontwikkelingen bij sociale wijkteams. Het doen van suggesties voor het betrekken van burgers bij sociale wijkteams. Het bieden suggesties voor initiatieven door adviesraden sociaal domein op het gebied van burgerbetrokkenheid bij wijkteams. De handreiking eindigt met tips voor ‘Verder lezen’ voor verdere verdieping in dit onderwerp.