Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Bijeenkomst ‘Lokale thermometer Kanteling’

Voor Wmo-raden en lokale belangenbehartigers

Organiseer samen met deelprogramma de Kanteling een bijeenkomst ‘Lokale thermometer Kanteling’. Na afloop weet uw Wmo-raad of belangenorganisatie hoe het staat met het Kantelen van de Wmo in uw gemeente. U organiseert de bijeenkomst. Medewerkers van de Kanteling treden op als gespreksleider en discussieleider. En als u ook gemeente en zorg- en welzijnsaanbieders uitnodigt, kunt u al tijdens de bijeenkomst praktische afspraken maken.

Gemeenten staan voor de opgave de transitie extramurale begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo in goede banen te leiden. Nieuwe cliënten komen vanaf 2013 naar het Wmo loket en gaan onder de compensatieplicht vallen.

Een gekantelde manier van denken en doen voor alle partijen in het veld is een belangrijke voorwaarde om goed voorbereid te zijn op de nieuwe cliënten die onder de Wmo gaan vallen. We zien vanuit deelprogramma de Kanteling dat gemeenten nog te weinig met de Kanteling bezig zijn en dat het Wmo-loket vaak nog niet gekanteld is. Daarnaast zien we dat de financiële opdracht te veel de agenda bepaalt en dat een goede visie vaak ontbreekt en vernieuwing weinig van de grond komt.

U kunt als Wmo-raad of lokale belangenorganisatie een rol spelen om de Kanteling op de agenda te zetten binnen uw gemeente. U kunt het proces van Kanteling stimuleren door met uw gemeente en de lokale zorg- en welzijnsaanbieders in gesprek te gaan. Vanuit deelprogramma de Kanteling willen we u hierbij ondersteunen.

Deelprogramma de Kanteling biedt de mogelijkheid om in een bijeenkomst de stand van zaken op te nemen, interactief en gezamenlijk met alle actoren in het veld. Zie het als een thermometer die het moment meet, peilt welke injecties nog nodig zijn en hoe de onderlinge samenwerking verder gestalte kan krijgen. Het resultaat is dat u weet wat de stand van zaken is met Kantelen. Welke uitdagingen er nog liggen en hoe u als Wmo-raad of lokale belangenorganisatie de samenwerking met de andere lokale partijen in het veld kunt benutten, met concrete afspraken over het vervolg. Uw voordeel is dat u uw wensen en behoeften vanuit cliëntperspectief goed voor het voetlicht kunt brengen bij zowel uw gemeente als de lokale zorg- en welzijnsaanbieders.

Wat bieden we aan?

Vanuit het deelprogramma de Kanteling faciliteren we de bijeenkomst ‘Lokale thermometer Kanteling’. We treden op als gespreksleider en discussieleider. We bieden een podium voor alle partijen in het veld om van gedachten te wisselen, maar vooral om een stap verder te komen met de visie en implementatie van de Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl. We hebben twee jaar door het land gereisd. Daarmee hebben we veel expertise opgedaan, goede voorbeelden en praktijken langs zien komen en dat delen we graag met u.

We zijn resultaatgericht. Aan het eind van de bijeenkomst moet er een actielijstje liggen: wat zijn de opgaven en wie is de trekker van de actie? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de samenwerking die tot stand is gekomen ook standvastig blijkt? Welke afspraken worden hiervoor gemaakt?

En wat vragen we van U? We vragen dat u als Wmo-raad of lokale belangenorganisatie uw gemeente en lokale zorg- en welzijnsaanbieders uitnodigt voor de bijeenkomst. U kunt hiervoor de ondersteuning van uw gemeente vragen, zij hebben de contacten met de maatschappelijke organisaties. U kunt de gemeente ook vragen te zorgen voor een locatie en de catering.

Welke onderwerpen komen aan bod?

In onderling overleg wordt een maatwerkprogramma gemaakt, waarin de actuele vraagstukken die lokaal spelen aan bod komen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

Het Wmo-loket

Welke partijen zijn betrokken bij het Wmo-loket, wat zijn competenties van gesprekvoerders, wordt er gewerkt met een keukentafelgesprek, wordt het gesprek gevoerd over alle levensdomeinen? Is wederkerigheid onderwerp van gesprek, wat kan de burger voor de samenleving betekenen? Hoe wordt de eigen kracht van burgers gestimuleerd? Is er aandacht voor de mantelzorger?

Vernieuwing in arrangementen

Is er een collectief aanbod ontwikkeld als alternatief voor individuele voorzieningen, en welke kansen en mogelijkheden liggen hierin. Welke rol kunnen de zorg- en welzijnsaanbieders hierin spelen, en welke rol de cliëntenorganisaties. Welke relatie kan gelegd worden met Welzijn Nieuwe Stijl en wijkgericht werken?

Ketensamenwerking informele zorg en professionele zorg

Is er een steunsysteem ontwikkeld waar informele zorgverleners een beroep op kunnen doen op professionele zorgverleners, hoe ervoor te zorgen dat mantelzorgers niet overbelast raken, welke initiatieven zijn er om de ‘samenredzaamheid’ te stimuleren, zoals eigen kracht centrale en maatschappelijk steunsysteem? Waar kunnen informele zorgverleners met hun vragen terecht?

Nieuwe doelgroepen in beeld

Zijn de nieuwe doelgroepen die nu al gebruik kunnen maken van de Wmo in beeld, wat zijn hun vragen en behoeften. Hoe zijn nieuwe doelgroepen te bereiken, en welke bejegening is gewenst? Is een integraal collectief aanbod mogelijk, of is er een voorkeur voor een doelgroep specifieke aanpak. Welke rol kunnen de zorg- en welzijnsaanbieders hierin spelen en welke de cliëntenorganisaties?

Informeren van burgers

Hoe wordt over de andere manier van werken in de Wmo naar de burgers gecommuniceerd? Welke behoefte aan informatie is er bij de burgers. Hoe komen (zorg) vragen en behoeften van burgers (of specifieke doelgroepen) in beeld? Hoe zijn specifieke doelgroepen te bereiken in de communicatie. Welke rol kunnen de zorg- en welzijnsaanbieders en de cliëntenorganisaties hierin spelen?

Hoe ziet het programma eruit?

Van te voren is bekend wat de actuele lokale vraagstukken zijn en welke onderwerpen betrokken worden in het programma. Het programma duurt twee en een half uur.

Er kan gekozen worden voor een programma van 13.30-16.00 uur of van 19.30-22.00 uur.

Inhoud van het programma:

  • Korte inleiding over de kanteling en de onderwerpen die aan de orde komen.
  • Rondvraag: wat is de stand van zaken Kanteling, Welzijn Nieuwe Stijl en wat is de visie en samenspel vanuit verschillende partijen.
  • Uitdiepen van de onderwerpen in workshops.
  • Gezamenlijke terugkoppeling van de workshops, welke vragen liggen er en welke opdrachten kunnen hieruit getrokken worden.
  • Welke acties zijn nodig en wie gaat wat doen (formuleren actielijst).
  • Hoe is de samenwerking tussen de partijen verder vorm te geven (vervolgafspraken).

Hoe kunt u zich aanmelden?

Wilt u een bijeenkomst ‘Lokale thermometer Kanteling’ organiseren, neem dan contact op met het programmasecretariaat: Klaske Bos, secretariaattransitie1@iederin.nl, T 030 720 0012.

De bijeenkomsten worden alleen in 2012 georganiseerd en zijn slechts beperkt beschikbaar. Wees er snel bij, want vol is vol. Deelprogramma de Kanteling rekent geen kosten.