Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Kennisdossier: 'Bouwen aan sociale netwerken'

Sociale netwerken geven niet alleen plezier en betekenis aan het persoonlijke leven, maar hebben ook een praktische functie. Binnen sociale netwerken kunnen mensen elkaar ondersteunen en samen oplossingen voor problemen bedenken. De laatste jaren krijgt deze praktische functie steeds meer nadruk. Zo is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor een belangrijk deel gebaseerd op de kracht en vitaliteit van sociale netwerken.

Mensen die in een kwetsbare positie verkeren, bijvoorbeeld vanwege een ziekte, beperking of psychische aandoening, hebben vaak een klein en kwetsbaar netwerk om zich heen. Aan de ene kant betekent dit dat zij meer dan gemiddeld risico lopen op sociaal isolement en eenzaamheid. Maar het houdt ook in dat er minder mogelijkheden zijn voor ondersteuning vanuit dit netwerk.

Het kennisdossier 'Bouwen aan sociale netwerken van mensen met een beperking, ziekte of aandoening' beschrijft hoe sociale netwerken van mensen met een beperking, ziekte of aandoening opgebouwd, uitgebreid en ondersteund kunnen worden. Het kennisdossier laat ook zien welke rol sociale netwerken kunnen vervullen in de ondersteuning of zorg voor deze mensen.
In het dossier wordt een onderscheid gemaakt tussen het persoonlijke netwerk en het netwerk op buurt- of wijkniveau. Het persoonlijke netwerk is om een individu en zijn of haar mantelzorgers gebouwd. Soms ontstaan zo’n netwerk spontaan, soms is er een zetje van buitenaf nodig. Het buurt- of wijknetwerk bestaat meestal uit vrijwilligers en professionals van verschillende organisaties. Deze mensen zijn een belangrijke bron van ondersteuning voor mensen met een beperking, ziekte of aandoening die in de buurt of wijk wonen.
Het dossier eindigt met een aantal praktische tips voor Wmo-raden en cliëntenorganisaties. Bijvoorbeeld om bij de gemeente het belang te benadrukken van opbouw en ondersteuning van sociale netwerken van mensen in een kwetsbare positie. Welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en burgers in wijken en buurten kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Het dossier is gemaakt door de kennisinstituten Vilans en MOVISIE, in samenwerking met de kennismakelaars van Aandacht voor iedereen.