Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 01 - Aandacht voor iedereen

Logo Aandacht voor iedereen.

Aandacht voor iedereen: Landelijke organisaties zetten expertise in op lokaal niveau

 

Op 5 maart jl. overhandigde programmavoorzitter Hans Martin Don het programmaplan ‘Aandacht voor iedereen’ aan staatssecretaris M. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner. Drie jaar lang krijgen Wmo-raden en lokale belangenorganisaties informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen de adviesraden en belangenorganisaties een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders.

De komende jaren verandert de Wmo ingrijpend. Gemeenten krijgen een nog grotere verantwoordelijkheid voor kwetsbare burgers omdat begeleiding uit de AWBZ overgaat naar de Wmo. Gemeenten moeten straks zelf bepalen hoe ze deze uitbreiding van de Wmo vormgeven. Ze hebben echter vaak maar weinig kennis en ervaring met deze nieuwe groep burgers die onder de Wmo gaat vallen.
De patiënten, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden hebben in het programma ‘Aandacht voor iedereen’ de handen ineen geslagen. Zij gaan hun gemeenschappelijke (ervarings-) kennis optimaal gebruiken bij het verder vormgeven van de Wmo in de lokale praktijk.
Het programma biedt belangenbehartigers en Wmo-raden de mogelijkheid om hun krachten te bundelen en hun kennis in te zetten voor de ontwikkeling van een lokaal Wmo-beleid dat beantwoordt aan de behoeften van alle burgers.

Decentralisatie AWBZ

De decentralisatie van de AWBZ is een stevige opdracht voor gemeenten. Zij krijgen een grote verantwoordelijkheid erbij. De extramurale begeleiding gaat van de landelijke AWBZ over naar de lokale Wmo. Het betreft zowel individuele als groepsbegeleiding. Ook vervoer van en naar begeleiding gaat van de AWBZ naar de Wmo. Bovendien worden kortdurend verblijf, het gebruik van hulpmiddelen en de inloopfunctie ggz gedecentraliseerd. ‘Recht op zorg’ wordt vervangen door de compensatieplicht van gemeenten. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe zij deze uitbreiding van de Wmo vormgeven.

Wat is extramurale begeleiding?

Activiteiten die nu als extramurale AWBZ-begeleiding worden geboden zijn bijvoorbeeld dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking, activerende psychiatrische thuiszorg en begeleiding tijdens het voortgezet speciaal onderwijs.

Kansen en zorgen

De bij het programma betrokken organisaties zien kansen voor gemeenten om een goed begeleidingsaanbod te ontwikkelen bij de decentralisatie van de AWBZ. Zoals ondersteuning dicht bij huis, een integrale aanpak en ontschotting binnen en tussen de gemeenten en zorg- en welzijnsinstanties.
De betrokken organisaties hebben echter zorg in hoeverre de gemeenten erin zullen slagen deze decentralisatie inhoudelijk goed te organiseren. Hebben de gemeenten wel voldoende kennis over hun burgers en specifiek over hun kwetsbare burgers?
Ook gaat de decentralisatie gepaard met bezuinigingen. Gemeenten kunnen zelf kiezen hoe de gedecentraliseerde geldstromen in te zetten. Zullen zij bijvoorbeeld het pgb behouden en zo ja, krijgen burgers dan de vrije keuze om hier gebruik van te maken om zo zelf hun zorg te kunnen (blijven) regelen?

Programma ‘Aandacht voor iedereen’

Gefundeerde achtergrondinformatie van deskundigen, experts op specifieke terreinen op gemeentelijk niveau, is nodig om het lokale Wmo-beleid scherper maken. In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ bundelen de landelijke en lokale organisaties hun krachten. Het programma wordt gefinancierd door VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CG-Raad, CSO, Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogverenigin, Per Saldo, Platform VG, VCP en Zorgbelang Nederland.