Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 1 - Aandacht voor iedereen

Logo Aandacht voor iedereen.

Nieuwsbrief 1 - Aandacht voor iedereen

 

 

Geachte,

Dit is de eerste nieuwsbrief van het programma ‘Aandacht voor iedereen’. Vanuit dit programma krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties de komende drie jaar informatie en advies over de ontwikkelingen in de Wmo. Aandacht voor iedereen is een programma van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden.
In onze nieuwsbrief vindt u nieuws, feiten en cijfers, ontwikkelingen en inzichten, goede voorbeelden en methoden. Een vast onderdeel is nieuws over Kanteling.
In 2012 verschijnen zes nieuwsbrieven. Iedereen die bij Aandacht voor iedereen betrokken is, wordt uitgenodigd kopij aan te leveren voor de nieuwsbrief.

Petra van der Horst,
Programmamannager Aandacht voor iedereen 

 

Inhoud

 

Voorzitter Hans Martin Don: "Mijn medemens is mijn drijfveer"

Hans Martin Don is voorzitter van de stuurgroep programma Aandacht voor iedereen: "Ik wil iets betekenen voor mensen die in de verdrukking zitten. Als ik er voor kan zorgen dat die ene persoon, die anders tussen de mazen van het net valt, toch mee kan doen aan de samenleving, dan is mijn doel bereikt. Daarom is het programma Aandacht voor iedereen op mijn lijf geschreven." Lees verder…

 

Informatief

 

Specifieke doelgroepen in de transitie: ggz

Zo’n 72.000 volwassenen met een psychische aandoening en zo’n 35.000 jeugdigen, krijgen te maken met de transitie van AWBZ-begeleiding naar de Wmo. Het is belangrijk dat gemeenten weten wat mensen met psychische aandoeningen aan begeleiding nodig hebben. Lees verder…

Transitie en mantelzorg

De AWBZ-begeleiding en kortdurend verblijf, zorgen er voor dat mensen niet naar een instelling hoeven. Mantelzorgers worden door kortdurend verblijf ook van hun taak ontlast. Met de transitie van AWBZ-begeleiding naar de Wmo moeten gemeenten de mantelzorgers niet uit het oog verliezen. Lees verder…

 

Activiteiten 

 

Informatiebijeenkomst transitie AWBZ-begeleiding

In Apeldoorn kwamen ruim 45 mensen bij elkaar om te praten over de transitie van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo. Deelnemers kregen het inzicht dat Wmo-raden en lokale belangenorganisaties bij de transitie de kans hebben om het beleid van de gemeenten positief en creatief te beïnvloeden. Er is ook een informatiebijeenkomst bij u in de buurt. Lees verder… 

De ‘adviseur toerusting’ informeert en adviseert

De adviseurs toerusting van ‘Aandacht voor iedereen’, ondersteunen Wmo-raden en belangenorganisaties onder andere bij informatie- en netwerkbijeenkomsten over de transitie AWBZ-begeleiding. Ook adviseren zij bij gesprekken met gemeenten en zorgaanbieders. U kunt in contact komen met de adviseur toerusting bij u in de regio. Lees verder...

De ‘kennismakelaar’ maakt themadossiers

De kennismakelaars van Aandacht voor iedereen maken, in samenwerking met Vilans en Movisie, themadossiers over specifieke onderwerpen. Dit doen zij aan de hand van goede voorbeelden uit de lokale praktijk. De onderwerpen hebben te maken met transitie van extramurale begeleiding en kortdurend verblijf. Wmo-raden en belangenbehartigers kunnen de themadossiers gebruiken om inspiratie op te doen en te leren van voorbeelden uit andere delen van het land. Lees verder…

De Kanteling en transitie AWBZ-begeleiding

De kanteling-gedachte is een belangrijke voorwaarde voor het goed laten verlopen van de transitie AWBZ-begeleiding. Gemeenten moeten op een andere manier gaan denken over het verstrekken van voorzieningen: niet vanuit een bestaand pakket, maar vanuit wat een persoon nodig heeft om gewoon mee te kunnen doen. Het is belangrijk dat gemeenten, Wmo-raden, belangenorganisaties en aanbieders zorg en welzijn hierover met elkaar in gesprek zijn. De adviseurs Kanteling ondersteunen en adviseren. Lees verder…

 

Nieuws

 

Aanbesteden huishoudelijke hulp gemeenten geschrapt

Op initiatief van de SP heeft de Eerste Kamer een initiatiefwet aangenomen waarmee het aanbesteden van huishoudelijke hulp door gemeenten wordt geschrapt. De ministerraad is het hier niet mee eens en legt de wijziging voor aan de Europese Commissie. Lees verder…

 

Signalering

 

Handreiking ‘Toegang tot de Wmo’

In deze handreiking van het Transitiebureau (VWS/VNG) staan tips voor gemeenten om de toegang tot de Wmo zo goed mogelijk in te richten. Lees verder…

Informatiemap 'Extramurale begeleiding naar de Wmo'

Platform VG maakte een informatiemap ‘Extramurale begeleiding naar de Wmo’. Met informatie en standpunten en adviezen voor belangenbehartigers. Lees verder…

Handreikingen ‘Het Gesprek’

De VNG maakt handreikingen over Het Gesprek. Het Gesprek is een belangrijk onderdeel van de Kanteling. De burger en de gemeente gaan samen om tafel om belemmeringen in participatie te bespreken en naar oplossingen te zoeken. Het resultaat moet zijn dat iedereen gewoon mee doet. De nieuwste handreiking over Het Gesprek gaat over zingevingsvraagstukken. Lees verder…

Flyer ‘Transitie en transformatie in medezeggenschap'

Deze flyer van Movisie geeft handreikingen en suggesties over meepraten over begeleiding door burgers, gemeenten en aanbieders. Om samen te komen tot nieuwe, creatieve oplossingen. Lees verder…