Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 15 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsbrief 15 - Aandacht voor iedereen

Inhoud

 • Nieuws over decentralisaties
 • Eigen kracht tot de zevende macht
 • “Stellen we wel de juiste prioriteiten?”
 • “De gemeente kent ons niet”
 • “Ik sprak mensen die ik gewoonlijk niet tegenkom”
 • Handreiking gesprek AWBZ-cliëntenraden
 • AVI-cliëntenmonitor in aantocht
 • Wmo-magazine over professionalisering Wmo-adviesraden
 • Gemeenten en zorgboerderijen: een kansrijke combinatie binnen de Wmo
 • Modellen voor lokale participatie: handreiking voor toekomstbestendige cliëntenparticipatie
 • Nieuwsflits ‘Begeleiding in de Wmo’
 • Position paper VGN over toekomst gehandicaptenzorg
 • VNG op YouTube: 'Van zorgen naar ondersteunen’

Informatief

Nieuws over decentralisaties

 • Gehandicapten met zzp 3 en 4 blijven in instelling: mensen met een verstandelijke beperking met zzp 3 en 4 die op dit moment al in een instelling wonen, mogen daar blijven wonen. Lees verder...
 • Uitstelbrief Van Rijn: Staatssecretaris Van Rijn wil wachten met AWBZ-plan op uitkomsten sociaal overleg. Lees verder...
 • Kamervragen over overheveling zorgtaken: antwoorden op vragen van Kamerleden over onduidelijkheden in de overheveling van zorgtaken naar gemeenten. Lees verder...
 • Participatiewet goedgekeurd door ministerraad: Staatssecretaris Klijnsma stuurt wet voor advies naar de Raad van State. Lees verder...

 

Voorbeelden uit de praktijk

Eigen kracht tot de zevende macht

Foto Andries Kroese.Er is steeds meer aandacht voor zelfregie en de eigen kracht van mensen met een beperking, ziekte of aandoening. In de provincie Groningen hebben mensen met verstandelijke beperkingen en psychische aandoeningen zich verenigd in Onderling Sterk-groepen en in Veur Mekander-groepen. Vooruitlopend op het kennisdossier ‘zelfregie’ dat binnenkort verschijnt, beschrijft AVI-adviseur Andries Kroese twee geslaagde activiteiten die uitgaan van de eigen kracht van mensen met een beperking. Lees verder...

 

Activiteiten AVI

“Stellen we wel de juiste prioriteiten?”

Foto Ans Haarhuis.Ans Haarhuis is Adviseur Versterking Wmo in de provincie Noord-Brabant. Samen met collega’s Janpeter Hazelaar, Saskia van den Broek en Gabie Conradi ondersteunt en begeleidt zij Wmo-raden en lokale belangenorganisaties. Ans merkt dat gemeenten zich op heel verschillende manieren voorbereiden op de komende decentralisaties. Dat vraagt nogal wat van de Wmo-raden. Zij stellen zich dan ook de vraag: “Hoe zorgen we ervoor dat we voldoende zijn toegerust op alle veranderingen, stellen we wel de juiste prioriteiten en hoe houden we contact met de achterban?” Ans helpt de raden om passende antwoorden te vinden. Lees verder...

“De gemeente kent ons niet”

Logo Oogvereniging.Jan Achterberg en Jannes Dijkhuizen van de Oogvereniging vertelden aan Overijsselse Wmo-raadsleden, gemeenteraadsleden en ambtenaren wat de decentralisaties betekenen voor blinden en slechtzienden. “Welke gevolgen heeft blind-zijn in mijn dagelijkse leven?” Zij deden dit tijdens de netwerkbijeenkomsten ‘Lokale kracht en een visuele beperking’. Lees verder...

“Ik sprak mensen die ik gewoonlijk niet tegenkom”

Foto bijeenkomst Leidschendam.Begin maart kwamen wethouders, raadsleden en ambtenaren uit de regio Haaglanden naar een miniconferentie. Tijdens deze conferentie vertelden zelfstandig wonende cliënten hun persoonlijke verhaal over de begeleiding die ze nu nog krijgen vanuit de AWBZ. “Zichtbaarheid, daar ging het om tijdens de conferentie.” aldus een van de deelnemende wethouders. “Ik sprak mensen die ik gewoonlijk niet tegenkom.” Lees verder...

Handreiking samenwerking AWBZ-cliëntenraad en Wmo-raad

Foto handreiking.Programma Aandacht voor iedereen ontwikkelde aandachtspunten en praktische tips voor cliëntenraden en Wmo-raden die met elkaar in gesprek willen gaan. Wmo-raden en cliëntenraden zullen steeds vaker moeten samenwerken en afstemmen. Extramuralisering, decentralisatie AWBZ, scheiden van wonen en zorg, leiden ertoe dat veel cliënten met een lichte zorgvraag die voorheen in een intramurale setting zorg zouden ontvangen, straks de zorg in de eigen omgeving zullen krijgen. Dat betekent dat zij voor hun belangenbehartiging niet alleen bij de AWBZ-cliëntenraad moeten zijn, maar ook bij de Wmo-raad en de huurdersvereniging. AVI ontwikkelde daarom een handreiking voor cliëntenraden en Wmo-raden die willen gaan samenwerken. Lees verder...

AVI-cliëntenmonitor in aantocht

Foto vergrootglas.Hoe ervaren burgers die minder zelfredzaam zijn het dagelijks leven? Wat zijn de ervaringen van hun mantelzorgers? Met welke oplossingen kunnen zij zich redden? Vragen van belangenbehartigers en Wmo-raden in aanloop van de AWBZ-decentralisatie. Het antwoord komt van de AVI-cliëntenmonitor. Lees verder...

 

Signalering

Wmo-magazine over professionalisering Wmo-adviesraden

Omslag Wmo-magazine.oe professioneel moet een Wmo-adviesraad zijn? Met welke instrumenten kunnen raadsleden nog professioneler werken? Het nieuwe Wmo-magazine besteedt veel aandacht aan de professionalisering van Wmo-adviesraden. Lees bijvoorbeeld over de ervaringen van het Wmo-adviesplatform in Teylingen met het 5xB-model voor vrijwilligersmanagement. Lees verder...

Gemeenten en zorgboerderijen: een kansrijke combinatie binnen de Wmo

Foto zorgboerderij.Boerderijen en mensen met dementie: het lijkt geen voor de hand liggende combinatie. Daar willen Alzheimer Nederland en RIVM verandering in brengen. Daarom hebben zij de factsheet ‘Gemeenten en zorgboerderijen: een kansrijke combinatie binnen de Wmo voor mensen met dementie, mits...’ uitgegeven. Zo wil men zorgen dat gemeenten in hun Wmo-beleid zorgvuldige en doordachte keuzes maken voor de zorg voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Lees verder...

Modellen voor lokale participatie: handreiking voor toekomstbestendige cliëntenparticipatie

Hoe toekomstbestendig is de wijze waarop in uw gemeente burgers en cliënten op dit moment betrokken zijn bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid? Wat zou volgens u de meest passende vorm van cliëntenparticipatie zijn? Movisie heeft een handreiking uitgebracht om zelf de burger- en cliëntenparticipatie in gemeenten te onderzoeken. Lees verder...

Nieuwsflits Begeleiding in de Wmo

Logo Transitiebureau.Afleveringen 7 en 8 van de nieuwsflits ‘Begeleiding in de Wmo’ zijn uit. Hierin onder meer aandacht voor

 • Tafel van vijf
 • Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars
 • Goede cliëntondersteuning voor iedereen
 • Digitale ontmoetingsruimte
 • Nieuwe website TransitieBureau
 • Zelfanalyse-instrument voor het sociale domein

Lees verder...

VGN: toekomst gehandicaptenzorg

Logo VGN.De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland vindt het van groot belang dat de overheid een consistent beleid voert ten aanzien van mensen met een beperking. Ook in tijden van economische tegenwind moet deze kwetsbare groep van goede zorg zijn verzekerd. De opdracht die de VGN zichzelf stelt is daarom: hoe kunnen we de maatschappelijke meerwaarde van de gehandicaptenzorg slimmer en doelmatiger maken? In een position paper doet de VGN hiervoor een aanzet. Lees verder...

VNG op YouTube: 'Van zorgen naar ondersteunen'

Still uit TouTube filmpje.Hoe kunnen professionals burgers stimuleren en ondersteunen om zelf oplossingen te vinden? Wat betekenen 'eigen regie' en 'minder zorg, meer participatie' in de praktijk? In een kort filmpje laat de VNG zien hoe professionals van woongroep De Nieuwe Wever in de gemeente Hardenberg de bewoners zoveel mogelijk zorg leveren ‘met de handen op de rug’. Het organiseren van ondersteuning in de dorps- en sociale omgeving neemt daarbij een belangrijke plaats in. Lees verder...

 

Nieuws

Korte Wmo-berichten