Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 19 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsbrief 19 - Aandacht voor iedereen

Het is belangrijk om te weten wat er speelt in het land, wat de stand van zaken is met betrekking tot de Wmo, hoe men lokaal staat tegenover de lopende ontwikkelingen. Dat willen we met de AVI-nieuwsbrief in beeld brengen.

Hoe staan we er eigenlijk voor? Overal in het land werken Wmo-raden, gehandicaptenplatforms, cliëntenraden, ouderenbonden en andere belangenorganisaties aan een goede transitie van AWBZ naar Wmo. Vaak samen, vaak in goed overleg met gemeenten, en steeds vaker ook samen met de buurgemeenten. Aandacht voor iedereen onderzoekt hoe het staat met bovenregionale samenwerking en met Wmo-participatie op wijkniveau. In de volgende nieuwsbrief willen wij daarover verslag doen.

Meten is weten. We willen ook weten hoe de overgang van AWBZ-ondersteuning en zorg naar gemeenten ervaren wordt door de mensen om wie het gaat. Hoe kijken cliënten en patiënten hier tegen aan? Om daar zicht op te krijgen organiseert AVI een aantal onderzoeken. Ons eerste grote onderzoek is de meldactie ‘Zorg naar gemeenten’ in september. Samen met de patiënten- en cliëntenorganisaties, VWS en VNG en tal van andere organisaties gaan we mensen oproepen om hun ervaringen te melden. Krijgt u zo’n oproep, vertel dan ook wat uw ervaringen zijn met de begeleiding, zorg of ondersteuning die u thuis krijgt.

Petra van der Horst
Programmamanager Aandacht voor iedereen

 

Inhoud

 

Informatief

Netwerkondersteuning werkt … maar niet zomaar

Yvonne Steemers, adviseur Aandacht voor iedereen in Noord-Holland, was betrokken bij een project dat ouderen boven de 80 hun zelfstandigheid en eigen regie wil laten behouden. Haar conclusie: netwerkondersteuning werkt … maar niet zomaar. Lees verder... 

Zelfredzaamheidsmatrix vraagt om gekanteld werken

Er is een kanteling nodig willen gemeenten de zelfredzaamheidsmatrix goed gebruiken. Aandachtspunten voor belangenbehartigers en Wmo-raden bij dit steeds vaker gebruikte instrument. Lees verder...

Logo vraagteken.

Vraag van platform: hoe stel ik mensen gerust?

“Wat moet ik zeggen tegen mensen die bang zijn dat ze straks niet meer naar een verzorgingshuis kunnen, terwijl ze er wel aan toe zijn?” Lees verder...

 

Voorbeelden uit de praktijk

Foto Akke Timmermans.

“Zonnebloem leert inspelen op de Wmo“

“Ook de Zonnebloem moet inspelen op de Wmo,” vertelt Akke Timmermans, provinciaal voorzitter in Zuid-Holland. “Daarom organiseren we samen met Inge van Dommelen, AVI-adviseur, Wmo-werksessies voor afdelingsbesturen.” Lees verder...

Visie vindt weerklank in gemeenteraad

Foto Welmoed Loots.“Onze brainstorm onder leiding van Rita van Maurik, adviseur van Aandacht voor iedereen, leidde tot een heldere visie op de belangen van mensen met een ggz-achtergrond”, aldus Welmoed Loots van de Wmo-klankbordgroep in Amersfoort. “Door die visie hebben we een serieuze inbreng in de discussies over het sociale domein kunnen leveren.” Lees verder...

 

AVI-activiteiten

In gesprek met ggz-cliëntenraden en -cliëntenorganisaties

“Als een gemeente of Wmo-raad écht wil, hoeft de ggz geen moeilijk bereikbare groep te blijven.” Mieke Biemond, AVI-adviseur, vertelt over haar ervaringen met het betrekken van de ggz-doelgroep. Lees verder...

Kijken met de ogen van de burger

Programma Aandacht voor iedereen organiseert samen met het transitiebureau van VWS en VNG een serie kleinschalige conferenties. Tijdens deze regionale bijeenkomsten gaan wethouders, ambtenaren, gemeenteraadsleden en Wmo-raden in gesprek met de ‘burger’. Cliënten vertellen over hun ervaringen met begeleiding en persoonlijke verzorging en over hun twijfels en de oplossingen die ze zien. Lees verder...

 

Signalering

Omslag Wmo-krant.Wmo-krant van Mezzo

Mezzo heeft de 2013-editie van haar Wmo-krant uitgebracht. De krant geeft een goed beeld van de mantelzorgondersteuning en de vrijwilligerszorg die nu via de Wmo geboden wordt. Lees verder...

Spoorboekje: gemeenteraad en decentralisaties

In het informatieve spoorboekje ‘De raad in stelling’ staan de mogelijkheden van gemeenteraden om invloed uit te oefenen op beleidsplannen rond decentralisaties en op de uitvoering van die beleidsplannen via samenwerkingsverbanden. Het boekje laat belangenbehartigers en Wmo-raden zien op welke momenten gemeenteraadsleden het best benaderd kunnen worden. Lees verder... VWS-filmpje. 

VWS-filmpje over veranderingen in langdurige zorg

Het ministerie van VWS heeft een kort tekenfilmpje gemaakt over de hervorming van de langdurige zorg. Lees verder...

Leergang Effectief opkomen voor mantelzorgers

Omslag training Opkomen voor mantelzorgers.Mezzo en Stoc hebben de leergang ‘Effectief opkomen voor mantelzorgers’ ontwikkeld voor belangenbehartigers en Wmo-raadsleden. Deze training helpt hen bij het werken aan gemeentelijk beleid met voldoende aandacht voor mantelzorg. Lees verder...

 

Nieuws

Wetsvoorstel Wmo 2015

Zoals bekend wordt er gewerkt aan de nieuwe Wmo. VNG en de koepelorganisaties van cliënten- en patiëntenorganisaties zijn in gesprek met VWS over het concept-wetsvoorstel Wmo 2015. Lees verder: Lees verder... 

Aandacht voor mantelzorg

Staatssecretaris Van Rijn roept gemeenten op om beter te luisteren naar de vragen van mantelzorgers. Ook zegt Van Rijn in zijn brief aan de Kamer dat mantelzorgers en vrijwilligers nooit mogen opdraaien voor lijfsgebonden zorg. De brief van Van Rijn leidde tot veel reacties. Lees verder...

Overheidsparticipatie bij doe-democratie

Het kabinet vindt dat gemeenten meer ruimte moeten geven aan burgerinitiatieven en ‘doe-democratie’. Veel gemeenten lijken daar nog niet aan toe te zijn. Verder lezen: Lees verder...