Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 21 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsbrief 21 - Aandacht voor iedereen

 

Hierbij ontvangt u alweer de 21ste nieuwsbrief van programma Aandacht voor iedereen met als centraal thema regionale samenwerking.
Ik wil u graag danken voor uw medewerking aan de digitale raadpleging Zorg door gemeenten. In totaal hebben in september bijna 6.000 mensen hun ervaringen met ons gedeeld. De resultaten van deze eerste AVI-meldactie worden nu verwerkt. Ik hoop dat u volgend jaar opnieuw meedoet.
Ook op onze oproep om uw persoonlijke abonneegegevens te controleren en om desgewenst enkele achtergrondvragen in te vullen, krijgen we veel respons. Het kost tijd om de bijna 300 reacties te verwerken. Daarom vraag ik om uw begrip als er bij de adressering van deze nieuwsbrief nog oude gegevens gebruikt zijn.

Petra van der Horst
Programmamanager Aandacht voor iedereen

 

Inhoud nieuwsbrief 21

Opinie

Informatief

Voorbeelden uit de praktijk

Activiteiten AVI

Signalering

Nieuws

Opinie

Column Hans Martin Don: “Ongewone woorden”

Foto Hans Martin Don.Nieuwe tijden, nieuwe woorden, maar ook oude woorden met een nieuwe betekenis. De ‘participatiesamenleving’, zo noemde de Koning de nieuwe tijd in zijn eerste troonrede. Deze participatiesamenleving gaat gepaard met een hoop nieuwe woorden zoals keukentafelgesprek, Kantelen en co-creatie. Bijna altijd is het taal waarvan de betrokken ambtenaren denken dat het duidelijk is. Maar is het echt zo vanzelfsprekend dat al die woorden ook werkelijk begrepen worden door mensen voor wie de Wmo bedoeld is? En hebben ze er ook dezelfde beelden bij als wetgevers en beleidsmakers? Lees verder...

Column Ruth Deddens: “Allereerst mevrouw: Wat kunt u zelf!”

Foto Ruth Deddens.Als we termen als eigen regie, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid door elkaar halen, plaatsen we mensen in de probleemhoek in plaats van dat we ze sterker maken, zegt Ruth Deddens, adviseur bij Arcon. Lees verder...

Informatief

Tips en ervaringen met regionalisering

Gemeenten gaan steeds vaker regionaal samenwerken. Overal in het land zien we Wmo-raden en belangenbehartigers passende antwoorden en oplossingen zoeken. In dit artikel tips en aandachtspunten van Wmo-raden in Zuid-Holland. Lees verder... 

Wmo-raden werken samen in Rivierenland

Foto Joyce Ulijn.De Wmo-raden in Rivierenland (Gelderland) werken nauw samen onder het bezielende voorzitterschap van Joyce Ulijn. Naast haar drukke baan en haar vrijwilligerswerk als voorzitter van de Wmo-raad in Tiel, zet zij zich in voor de burgerparticipatie in Rivierenland. “We hebben samen zoveel kennis in huis. In de betrokken Wmo-raden zijn zo’n 150 burgers actief. Waarom zouden we ons allemaal druk maken over bijvoorbeeld de regiotaxi? Dat kan efficiënter door samen te werken.” Lees verder...

Cliënten- en burgerperspectief bij de decentralisaties: 11 aandachtspunten

Nu gemeenten hun beleidsplan Wmo opstellen, wordt duidelijk dat Wmo-raden en belangenbehartigers behoefte hebben aan een leidraad om die beleidsplannen te beoordelen. Aandacht voor iedereen heeft elf aandachtspunten opgesteld die patiënten- en cliëntenorganisaties kunnen gebruiken bij hun meningsvorming. Het is een hulpmiddel waarmee de geïnteresseerde organisaties kunnen kijken naar de eigen doelgroep of de lokale situatie. De adviseurs van Aandacht voor iedereen denken uiteraard graag met u mee. Lees verder...

Voorbeelden uit de praktijk 

De mening van Apeldoorn

Illustratie uit nota Begeleiding.Dat gemeenten ook laagdrempelig kunnen communiceren, laat Apeldoorn zien. Deze gemeente wil de mening van burgers laten meetellen in de besluitvorming over de nieuwe Wmo. Dat betekent dat de Apeldoorners moeten kunnen begrijpen wat er gaat veranderen en waarover ze hun mening kunnen geven. Het resultaat: twee makkelijk leesbare brochures. De ene brochure is een toegankelijke samenvatting van de gemeentelijke concept-Nota Begeleiding, de andere brochure is een net zo toegankelijke samenvatting van de inspraakrondes en het advies van de Wmo-raad. Lees verder...

Sociale wijkteams, wat vinden we ervan?

Foto bijeenkomst wijkteams.Sociale wijkteams zijn nieuw, zowel voor gemeenten, instellingen als voor cliënten. De Wmo-adviesraad Zwolle organiseerde samen met programma Aandacht voor iedereen een speelse studiedag. De interactieve aanpak blijkt effect te hebben. Het abstracte begrip ‘sociale wijkteams’ is gaan leven bij de leden van de Wmo-raad. Lees verder...

Activiteiten AVI

Nieuw kennisdossier: ‘Zin in zelfredzaamheid’

Logo AVI.AVI-kennisdossier 6 over zingeving en welbevinden in de Wmo is verschenen. Aandacht voor zingeving tijdens het keukentafelgesprek of in de dagelijkse ondersteuning van cliënten door mantelzorgers, vrijwilligers of professionals helpt om een betekenisvolle invulling aan de Wmo-doelen te geven. In het gesprek krijgen mensen immers beter zicht op de ‘bronnen’ die bijdragen aan hun welbevinden en dat maakt het mogelijk om te kiezen voor oplossingen die echt bij hen passen. Kortom, aandacht voor zingeving versterkt de eigen regie. Lees verder...

Wmo Klankbordgroep Venray.“Zonder ondersteuning trekken we het niet”

“Het is gigantisch veel wat er op ons afkomt rond de decentralisaties. Zelf trekken we dat niet allemaal,” vertelt Jeanne Hendrix van de Wmo Klankbordgroep Venray. “Daarom zijn we ook zo blij met de ondersteuning Aandacht voor iedereen.” Lees verder...

“Moeten wij nu al actie ondernemen?”

Foto Piet Faber.Veel gemeenten bereiden zich op dit moment vooral ‘intern’ voor op de decentralisaties. Maar dat doen ze wel samen met andere gemeenten. Vandaar Wmo-raden en belangenorganisaties zich afvragen: “Moeten we nu al actie ondernemen? Kunnen we niet beter wachten tot er meer duidelijkheid is?” Vijf vragen aan Piet Faber, adviseur Versterking Wmo in de provincie Groningen. Lees verder...

Signalering

Omslag brochure Kwaliteit.Brochure: ‘Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo’

Nieuwe brochure legt uit hoe Wmo-raden en cliëntenorganisaties invloed kunnen uitoefenen op het kwaliteitsbeleid van hun gemeenten. Lees verder...

Inkoopadviezen dagbesteding bij dementie

Waar dient een gemeente op te letten bij het inkopen van dagbesteding bij dementie? Alzheimer Nederland heeft inkoopadviezen dagbesteding opgesteld. Handige aandachtspunten voor gemeenten en belangenbehartigers. Lees verder...

Houvast: Van AWBZ naar Wmo

Omslag brochure Houvast.In Nederland krijgen zo’n 200.000 mensen begeleiding vanuit de AWBZ. Als deze extramurale begeleiding overgaat naar de Wmo, worden gemeenten verantwoordelijk. Maar wat betekent dit voor die gemeenten? En voor de mensen om wie het gaat? Vilans sprak zes mensen die hier zelf mee te maken krijgen. Lees verder...

Nieuws

Conceptwetsvoorstel Wmo online

Nadat er van verschillende kanten publiekelijk commentaar op een conceptwetsvoorstel Wmo 2015 is geleverd, heeft staatssecretaris Van Rijn de consultatieversie van deze wet online geplaatst. Lees verder...