Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 31 - Aandacht voor iedereen

Gesproken versie nieuwsbrief 31 (YouTube)

Inhoud

Opinie
'Zit er ook zelfhulp in uw Wmo?'
Reacties op blog: 'We kunnen het zelf toch veel beter?'
'Zelfredzaamheid kan niet worden opgelegd'
AVI producten
Handreiking Wmo-modelverordening

Factsheet Cliëntondersteuning in de nieuwe Wmo
Activiteiten
Nieuwe Wmo-wethouders op weg geholpen met herkenbare verhalen
Regionale kennismakingsbijeenkomst Wmo-raden en gemeenteraden
Netwerk kwetsbare groepen Friesland: ‘Laat de cliënt aan het woord’
Wat kan de coöperatie?
Informatief
Goed voorbeeld: het LFB-steunpunt
Hoe verloopt een aanvraag voor Wmo-ondersteuning in 2015?
Signalering
Nieuwe uitgaven

Nieuws
Korte nieuwsberichten

 

Logo opinie.Opinie

‘Zit er ook zelfhulp in uw Wmo?’

Wat zou het opleveren als gemeenten hun inwoners stimuleren om hun ervaringen in te zetten ten behoeve van de ander? Lees verder...

Reacties op blog ‘We kunnen het zelf toch veel beter?’

Petra van der Horst riep de gehandicaptenbeweging op om een actieve rol te nemen in het transformatieproces. Niet alleen problemen signaleren en reageren op plannen en beleid van overheid en instellingen, maar ook zelf actief nieuwe burgerinitiatieven starten. Haar blog kreeg veel bijval, maar ook werden er kanttekeningen geplaatst: er gebeurt al veel, tegen ambtenaren kun je toch niet op en zonder ondersteuning lukt het ons niet. Lees verder...

‘Zelfredzaamheid kan niet worden opgelegd’

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), schreef in het juli-nummer van Skipr-magazine over zelfredzaamheid. ‘Als de overheid meer zelfredzaamheid van burgers verlangt, zal ze zelf ook over de brug moeten komen.’ Illya Soffer vindt dat zelfredzaamheid niet van boven kan worden opgelegd. Er moet sprake zijn van wederkerigheid. De overheid moet meer zelfredzaamheid mogelijk maken. Met een goed aanbod van zorg en begeleiding en extra inspanningen om mensen met een beperking een plek te geven in de samenleving. Lees verder...

 

Plaatje producten.AVI-producten

Handreiking Wmo-modelverordening

Deze AVI-handreiking geeft aandachtspunten voor het beoordelen van nieuwe gemeentelijke Wmo-verordeningen vanuit cliënt- en burgerperspectief. Lees verder...

Factsheet Cliëntondersteuning in de nieuwe Wmo

Meer weten over de nieuwe taken van de gemeente op het gebied van cliëntondersteuning? Lees dan de nieuwe AVI-factsheet Cliëntondersteuning in de nieuwe Wmo. Lees verder... 

 

Plaatje activiteiten.Activiteiten

Nieuwe Wmo-wethouders op weg geholpen met herkenbare verhalen

VWS en VNG organiseren samen met AVI inspirerende ronde tafelgesprekken met Wmo-wethouders. Het doel is om nieuwe wethouders kennis te laten maken met de mensen om wie het gaat. Mensen met uiteenlopende beperkingen vertellen hun ervaringsverhaal. De wethouders reageren en stellen vragen, ook aan elkaar. Lees verder...

Regionale kennismakingsbijeenkomst Wmo-raden en gemeenteraden

Dit voorjaar zijn de nieuwe gemeenteraden gekozen. De raadsleden staan voor grote uitdagingen op het gebied van de decentralisaties van de AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Hoe kunnen de nieuwe gemeenteraadsleden geïnformeerd worden vanuit het perspectief van de cliënt en burger? Lees verder...

Netwerk kwetsbare groepen Friesland: Laat de cliënt aan het woord

‘Gebruik de kennis en ervaring van de burger bij het maken van beleid.’ De gemeente Leeuwarden organiseerde onlangs een bijeenkomst waar gemeenteraadsleden in gesprek gingen met cliënten over de veranderingen in de zorg. Uit de bijeenkomst kwam naar voren dat er bij de cliëntgroepen veel kennis aanwezig is over hoe het nu gaat en ideeën zijn over wat er verbeterd kan worden in de huidige manier van werken. De gemeente werd opgeroepen gebruik te maken van die kennis en ervaringsdeskundigheid. Lees verder...

Wat kan de coöperatie?

De zorgcoöperatie is ‘hot’. Maar zoals bij veel nieuwe dingen gaat de totstandkoming gepaard met vallen en opstaan. AVI bracht zeven coöperatiepioniers bij elkaar en vroeg hen wat hen inspireert, waar ze mee worstelen en wat ze anderen adviseren. Een verslag van dit ronde tafelgesprek verscheen in Wmo-magazine. Lees verder...

 

Logo informatie.Informatief

Goed voorbeeld: het LFB-steunpunt

Mensen met een verstandelijke beperking worden vaak vertegenwoordigd door hun ouders. Bij het LFB-steunpunt zijn mensen met een verstandelijke beperking, onder begeleiding van een coach, zelf aan zet. In een aantal gemeenten is een ‘op eigen kracht’ proces op gang gebracht waarbij mensen met een verstandelijke beperking in het kader van de dagbesteding de stem van hun achterban vertolken. Lees verder...

Hoe verloopt een aanvraag voor Wmo-ondersteuning in 2015?

Het ministerie van VWS legt in een infographic uit hoe ondersteuningsvragen in de Wmo vanaf 2015 worden afgehandeld. In een aparte toelichting wordt onder meer aangegeven hoe om te gaan met spoedgevallen. Lees verder...

 

Plaatje nieuws.Nieuws

Kort nieuws

 • Geen VWS-brief AWBZ-cliënten over veranderingen in de zorg. Cliënten krijgen hun informatie van gemeenten, zorgverzekeraars en uitvoeringsorganisaties. Lees verder...
 • Verdeling macrobudget Wmo 2015 bekend. Gemeenten weten nu hoeveel geld ze krijgen. Lees verder...
 • Werkconferentie De toekomst van cliëntenparticipatie: vernieuwing in de praktijk. Lees verder...
 • ‘Bent u al geïnformeerd?’ Er komt een nieuwe raadpleging Zorg naar gemeenten. Lees verder...

 

Plaatje publicaties.Signalering

Nieuwe uitgaven

 • VWS publiceert Focuslijst Wmo waarin staat wat gemeenten voor 2015 dienen te regelen. Lees verder...
 • Betaalde en onbetaalde zorg gaan samen verder, maar wat vinden mantelzorgers belangrijk? Zorgbelang Zuid-Holland gaf er een brochure over uit. Lees verder...
 • Advieskaart over wonen en mantelzorg voor lokale en regionale belangenbehartigers van Mezzo. Met de belangrijkste onderwerpen waar mantelzorgers (lokaal) mee te maken krijgen. Lees verder...
 • Net als ieder ander, meetellen en meedoen in onze gemeente! SOL handreiking voor wethouders en gemeenteraadsleden over een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg. Lees verder...
 • Brochure 'Brug van zorg naar welzijn, participeren met NAH'. Zelfportretten van mensen die te maken hebben gekregen met NAH. Lees verder...
 • Sociale wijkteams: Hoe kijken burgers aan tegen de sociale wijkteams? Zorgbelang Noord-Holland schetst wat cliënten belangrijk vinden. Lees verder...
 • Nieuwsflitsen 18-20 van het Transitiebureau zijn verschenen. Lees verder...
 • VGN presenteert twaalfde editie van Wmo inzicht. Lees verder...
 • Femmiane Bredewold in 'Lof der oppervlakkigheid'. Mensen met een verstandelijke of psychiatrische achtergrond blijven buiten beeld bij buurtbewoners. Lees verder...
 • SCP zet de in tweede evaluatierapport de risico’s van de Wmo 2015 op een rij. Lees verder...
 • In zijn essay 'Rijk geschakeerd - Op weg naar de participatiesamenleving' stelt Kim Putters dat in het politieke en publieke debat nog onvoldoende doorklinkt dat Nederland aan de vooravond staat van de grootste herziening van de verzorgingsstaat ooit. Lees verder...

 

Programma Aandacht voor iedereen
Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo en Zorgbelang Nederland. Aandacht voor iedereen werkt nauw samen met het Transitiebureau van VNG en VWS.