Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 34 - Aandacht voor iedereen

Gesproken versie nieuwsbrief 34 (YouTube)

Inhoud

Opinie
•  'Nog steeds geen visie op informele hulp?'

Informatief
•  Regionale klankbordgroepen zetten hersenletsel op de kaart
•  De Wmo en mensen met een wisselende ondersteuningsbehoefte
  Goed oud worden in een veranderende samenleving
AVI-producten
  Handreiking wijkgericht werken

Activiteiten AVI

•  Themabijeenkomsten beschermd wonen
•  Oproep: bent u al geïnformeerd?
•  Samenhang Aandacht voor iedereen en Zorg Verandert
•  Inkoop met cliënten en gebruikers binnen een aanbestedingsproces
•  ‘Cliëntenparticipatie is meer dan tegenkracht’

Signalering
•  Nieuwe uitgaven
Nieuws
•  Korte nieuwsberichten

 

Logo opinie.Opinie

Wat is uw visie op informele hulp?

Laten we de discussie over informele hulp naar ons toe trekken, zegt Petra van der Horst. Niet wachten tot de gemeente iets vindt over de inzet van vrijwilligers of mantelzorgers, maar een eigen visie ontwikkelen. Lees verder...

 


Informatief

Logo informatief.

Regionale klankbordgroepen zetten hersenletsel op de kaart

Jaarlijks worden ongeveer 130.000 Nederlanders getroffen door niet-aangeboren hersenletsel. Bijvoorbeeld door een ongeval, een hersenbloeding of een herseninfarct. Hersenletsel is onzichtbaar, maar heeft vaak ingrijpende gevolgen voor getroffenen en hun naasten: een breuk in de levenslijn. Wat zouden lokale beleidsmakers, zorgaanbieders en belangenbehartigers moeten weten? Lees verder...

De Wmo en mensen met een wisselende ondersteuningsbehoefte

Er zijn veel mensen met een wisselende behoefte aan ondersteuning en zorg. Bijvoorbeeld mensen met niet-aangeboren hersenletsel. In crisissituaties dreigen deze burgers hun zelfregie te verliezen en ze hebben dan tijdelijk behoefte aan extra ondersteuning. Vaak worden ze in zo’n periode geholpen door zaken voor hen te regelen en door structuur aan te brengen. Een ‘min-max constructie’ kan zorgen dat er in crisissituaties tijdelijk extra uren beschikbaar zijn. Lees verder...

Goed oud worden in een veranderende samenleving

Ouder worden gaat over het zoeken naar balans. Evenwicht vinden tussen dingen die altijd vanzelfsprekend leken, maar steeds vaker moeite kosten - of dat nu fysiek of geestelijk is. Omgaan met beperkingen of ziekte, op je eigen manier invulling geven aan je leven en blijven deelnemen aan de samenleving is voor sommige ouderen geen enkel probleem. Anderen hebben meer ondersteuning nodig. Ouderen benoemden tien voorwaarden om in de veranderende samenleving mee te kunnen blijven doen. Lees verder...

 

Logo producten.AVI-producten

Handreiking ‘Wijkgericht werken’

Deze nieuwe AVI-handreiking helpt Wmo-raden en belangenbehartigers die willen denken over de gevolgen van een meer wijkgerichte benadering door hun gemeente. De handreiking ‘De burger in de wijk’ geeft handvatten vanuit burgerperspectief voor de discussie over wijkgericht werken. Lees verder...

‘Cliëntenparticipatie is meer dan tegenkracht’

Hoe staat het met de zeggenschap van betrokkenen bij beleid en uitvoering van het gemeentelijk beleid? Tijdens de presentie van de monitor cliëntenparticipatie reageerden de wethouders Raf Jansen (Peel en Maas) en Marjolein Steffens (Haarlemmermeer) op de uitkomsten. Lees verder...

 

Plaatje activiteiten.Activiteiten AVI

Themabijeenkomsten beschermd wonen

Aandacht voor iedereen organiseert vier regionale bijeenkomsten over het thema beschermd wonen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor cliëntenraden die te maken hebben met beschermd wonen. Hoe gaat de feitelijke overheveling van beschermd wonen naar de gemeenten er uit zien, wat betekent dit voor cliënten en voor de medezeggenschap? Lees verder...

Bent u al geïnformeerd?

Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Dan wil Aandacht voor iedereen graag weten hoe u daarover bent geïnformeerd. Doe mee aan onze digitale raadpleging. U helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren. Lees verder...

Samenhang Aandacht voor iedereen en Zorg Verandert

Programma Aandacht voor iedereen ondersteunt Wmo-raden, cliëntenraden, regionale en lokale belangenorganisaties bij de transitie AWBZ-Wmo. Programma Zorg Verandert gaat individuele burgers groepsgewijs informeren over de veranderingen in de zorg. Lees verder...

Inkoop met cliënten en gebruikers binnen aanbestedingsproces

Eind augustus werd er in het gemeentehuis van Rucphen een thematafel inkoop georganiseerd. De deelnemers waren gebruikers en cliënten van voorzieningen op het gebied van ondersteuning en begeleiding. Zij leverden input voor de overeenkomsten met aanbieders voor de levering van maatwerkwerkvoorzieningen Wmo 2015. Lees verder...

 

Logo producten.Signalering

• Wmo-taal makkelijk uitgelegd. Poster legt Wmo-woorden op een makkelijke manier uit. Lees verder...

• VWS-handreiking over pgb in Wmo en Jeugdwet herzien. Lees verder...

• VGN-factsheet ‘Logeeropvang binnen de Wlz en het sociaal domein’ beschrijft wat logeeropvang in de gehandicaptenzorg is en hoe deze voorziening er straks in de Wmo, de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg uit gaat zien. Lees verder...

 

Plaatje nieuws.Nieuws

• Voorlichtingscampagne VWS over de transitie van zorg uitgesteld. Lees verder...

• Maximale bestedingsvrijheid voor gemeenten. De decentralisatiebudgetten gaan rechtstreeks naar het Gemeentefonds. Er komt geen apart sociaal deelfonds. Lees verder...

• VNG publiceert aangepaste modelverordening Wmo 2015. Lees verder...

• Belangrijk voor lokale belangenorganisaties, Wmo-raden en hun achterban: Provinciale bijeenkomsten 'Zorg verandert: wat kunt ú doen'. Lees verder...

• Participatiedebat 2014: Inclusie een illusie? Wat is er nodig om mensen met een fysieke of verstandelijke beperking of psychische aandoening zich meer thuis te laten voelen in de wijk? Lees verder...

 
 

Programma Aandacht voor iedereen 

Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo en Zorgbelang Nederland. Aandacht voor iedereen werkt nauw samen met het Transitiebureau van VNG en VWS.