Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 37 - Aandacht voor iedereen

Gesproken versie nieuwsbrief 37 (YouTube)

Inhoud

 

Opinie
•  ‘Voedende bouillon of gevulde bouillabaisse?’: Column Petra van der Horst
•  ‘Golf van verwachting, maar een beeld heb ik nog niet’: Column Liesbeth van Aalst
Activiteiten Aandacht voor iedereen
•  Transformatieagenda: Wat biedt AVI u in 2015?
•  Nieuw! Kennisdossier 'Integrale zorg en ondersteuning in buurt en wijk'
•  AVI-bijeenkomsten over beschermd wonen
•  Brochure ‘Beïnvloeding, samen sta je sterker’
•  Lezersonderzoek AVI-nieuwsbrief
Informatief
•  Communiceert uw gemeente al met STEP?
•  Aan tafel bij oudere migranten
•  Cliëntenraden Promens Care opgelucht na gesprek gemeenten
•  De unieke power van zelfhulp
Signalering
•  Interessante publicaties
Nieuws
•  Korte berichten

 

Logo opinie.Opinie

 

‘Voedende bouillon of gevulde bouillabaisse?’

Nog te vaak schuiven alleen directe mantelzorgers aan bij het keukentafelgesprek. Volgens Petra van der Horst laten de Eigen Kracht-conferenties zien dat de wereld van ouderen en mensen met een beperking meestal veel groter is. Zij vraagt zich in haar blog af hoe je dat netwerk bereikt. En zijn we eigenlijk wel klaar voor zo’n brede benadering? Verder lezen... 

‘Golf van verwachting’

'Hoge verwachtingen alom, maar ik heb nog geen beeld van wat de transities in petto hebben' blogt Liesbeth van Aalst, Klankbordgroep Wmo Jeugd. Verder lezen...

 

Afbeelding Activiteiten.Activiteiten Aandacht voor iedereen

 

Transformatieagenda: Wat biedt AVI u in 2015?

In de transformatieagenda beschrijft Aandacht voor iedereen (AVI) welke activiteiten in 2015 worden ondernomen om Wmo-raden, cliëntenraden, belangenbehartigers, gemeenteraden en gemeenten te helpen bij de decentralisaties in het sociale domein. De Adviseurs Versterking Wmo van het programma bieden ondersteuning bij het versterken van het lokale speelveld in het kader van de transformatie begeleiding en beschermd wonen. Verder lezen...

Kennisdossier 'Integrale zorg en ondersteuning in buurt en wijk'

Het elfde AVI-kennisdossier geeft handvatten voor de discussie over integrale zorg en ondersteuning in buurt en wijk. Eerst worden relevante ontwikkelingen over de transities en decentralisatie van zorg en ondersteuning geschetst. Vervolgens beschrijven we de verschillende spelers en de toegang tot de integrale zorg en ondersteuning. Ook geven we enkele voorbeelden van de samenstelling en vormgeving van de teams die de zorg en ondersteuning gaan leveren. Het kennisdossier eindigt met aandachtspunten voor Wmo-raden en belangenbehartigers. Lees verder...

Bijeenkomsten over beschermd wonen

De transitie van beschermd wonen roept bij betrokkenen veel vragen op. Veel cliënten zijn onzeker over wat hun te wachten staat. Daarom organiseerde Aandacht voor iedereen samen met het LPGGz en het LOC vier bijeenkomsten over beschermd wonen voor ggz-cliëntenraden en Wmo-raden. Lees verder...

Stappenplan beïnvloeding: samen sta je sterker!

AVI en Zorgbelang Zuid-Holland publiceren stappenplan over samenwerken: 'Beïnvloeding: samen sta je sterker'. Lees verder... 

Lezersonderzoek 2014

In de laatste nieuwsbrief van 2014 is een oproep aan lezers gedaan om te vertellen wat zij van de nieuwsbrief vinden. Er kwam een 25-tal zeer positieve reacties vanuit alle delen van de lezersgroep. Zij gaven aan zeer tevreden te zijn over de nieuwsbrief en vertelden dat er wat hen betreft inhoudelijk weinig aan veranderd zou hoeven te worden. Er werden ook enkele concrete suggesties gedaan om de nieuwsbrief toegankelijker te maken.

 

Logo Informatief.Informatief

 

Communiceert uw gemeente al met STEP?

Januari 2015, de gemeente heeft er taken bij gekregen. Iedereen die zorg en ondersteuning vanuit de Wmo 2015 krijgt, zal de aankomende maanden door zijn gemeente benaderd worden voor een persoonlijk gesprek. Een belangrijk gesprek. Het is immers de eerste verkenning en de start van een proces om afspraken te maken over welke ondersteuning nodig is. Een proces dat niet kan slagen zonder goede communicatie. De P van Persoonlijk mag daarbij niet vergeten worden. Verder lezen...

Aan tafel bij oudere migranten

Het aantal ouderen met een migrantenachtergrond in Nederland stijgt snel. De ‘oude’ gastarbeiders uit Zuid-Europa, Turkije en Marokko raken op leeftijd. Ook de mensen die destijds uit de voormalige koloniën hierheen zijn gekomen en de vluchtelingen van het eerste uur worden ouder. Onder al deze groeperingen heerst grote ongerustheid over de veranderingen in welzijn en zorg, zoals de Wmo. Zijn er specifieke knelpunten voor oudere migranten? Wat hebben zij nodig om te kunnen blijven participeren? Hoe moet de gemeente het keukentafel inrichten? NOOM doet concrete aanbevelingen. Verder lezen...

Cliëntenraden Promens Care opgelucht na gesprek gemeenten

Vertegenwoordigers van lokale cliëntenraden ggz en lvg maakten eind 2014 een tussenstand op. Op uitnodiging van de Centrale Cliëntenraad van Promens Care bespraken ze de naderende komst van de Wmo. Ook gemeenteraadsleden, Wmo-consulenten en gemeentelijke beleidsmakers waren uitgenodigd. ‘We zijn opgelucht door de open opstelling van de gemeenten’ vertelden de cliënten na een dag discussiëren. Lees verder...

De unieke power van zelfhulp

Wat kunnen gemeenten met zelfhulp in hun Wmo-beleid? Wat is de kracht van zelfhulpgroepen? Er is steeds meer aandacht voor het begrip ‘zelfhulp’. Dat is niet zo gek, want zelfhulpgroepen kunnen bijdragen aan zelfredzaamheid en participatie van mensen met problemen, aandoeningen of beperkingen. Uniek is dat deze groepen niet inzetten op de eigen kracht van het individu en het eigen netwerk, maar juist op de onderlinge wederkerigheid tussen deelnemers met dezelfde problematiek.  Lees verder...

 

Logo Signalering.Signalering

 

Interessante publicaties:

•  Brochure 'Handig om te weten en om niet te vergeten bij het keukentafelgesprek' is praktisch hulpmiddel bij het keukentafelgesprek. Lees verder...
•  Online cursus over keukentafelgesprek. Lees verder... 
•  Website helpt mensen het gesprek met de gemeente goed te voeren. Lees verder... 
•  Visiedocument ‘De kanteling en het keukentafelgesprek’ met tips voor burgers en Wmo-raden. Lees verder...
•  Transitiebureau publiceert informatie-kaart cliëntondersteuning ouderen. Lees verder... 
•  Transitietaal voor Dummies. Lees verder...
•  Wmo inzicht 15 is verschenen. Lees verder...
•  In de brochure 'Weer grip op mijn leven' schetst Zorgbelang Zuid-Holland in acht portretten wat thuisbegeleiding betekent voor mensen met uiteenlopende, vaak complexe hulpvragen. Lees verder...
•  De decentralisatie Gelderland op handige kaartjes. Lees verder...

 

Plaatje nieuws.Nieuws

 

Korte nieuwsberichten:

•  Reikwijdte overgangsrecht AWBZ/Wmo: uitspraak Rb Gelderland. Lees verder...
•  Consequenties rechtszaak Ieder(in) over huishoudelijke hulp: gemeenten moeten zorgvuldig handelen. Lees verder... 
•  Onderzoek: is zelfredzaamheidmatrix (ZRM) eigenlijk wel geschikt voor mensen met een licht verstandelijke beperking? Lees verder...