Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 39 - Aandacht voor iedereen

Gesproken versie nieuwsbrief 39 (YouTube)

Inhoud

Opinie

Informatief

AVI producten

Activiteiten AVI

Signalering

Nieuws

Logo opinie.


Opinie

Dagactiviteiten in de ggz: drie dilemma’s

Passend werk of zinvolle dagactiviteiten voor ggz-cliënten zijn volgens Heico Klumpen nog steeds een illusie. Lees zijn column.

Voor wat, hoort wat?

In het dagelijks leven is wederkerigheid heel gewoon: ik doe iets voor jou, jij doet iets voor mij. Je krijgt iets en je geeft iets terug. Het wordt echter wat anders als gemeenten over ‘wederkerigheid’ gaan spreken. Bijvoorbeeld in het kader van de Wmo. Je doet een beroep op de gemeente en de gemeente verwacht dat je iets terug doet. Dan wordt wederkerigheid ruilhandel, een economische relatie. Lees de column van Petra van der Horst.

Logo Informatief.


Informatief

Misverstanden over het keukentafelgesprek

AVI verzamelde zorgen en misverstanden over het gesprek en VNG gaf antwoord op de 11 meest belangrijke kwesties. Verder lezen...

Woerden: een pgb voor alles en iedereen?

Mede dankzij wethouder Yolan Koster starten de gemeenten Woerden en Delft een pilot waarin vrijwel alle ondersteuning in het sociale domein met een integraal pgb betaald kan worden. In Delft is het integrale pgb alleen beschikbaar als er sprake is van autisme; in Woerden is het integrale pgb er ook voor mensen zonder specifieke diagnose. Het bijzondere is dat men in de pilot standaard een pgb aanbiedt. Maar mensen kunnen desgewenst ook kiezen voor zorg in natura of een combinatie. Het verschil is dat andere gemeenten bieden primair zorg in natura aan bieden. Verder lezen...

Mantelzorg voor gemeenten

Ruim 100 beleidsadviseurs en zorgprofessionals spraken eind maart over het thema mantelzorg. ‘Willen we informele zorg mogelijk maken, dan is lokale samenwerking noodzakelijk’, aldus Mezzo-voorzitter Elisabeth van Oostrum. Verder lezen...

Informele zorg: Iets doen of niets doen? Dat is de vraag

Welke thema's verdienen aandacht als het gaat om informele zorg in het kader van de transformatie in het sociale domein? Waar liggen kansen op het lokale niveau? Wat zijn voetangels en klemmen? Wat moeten gemeenten, maatschappelijke organisaties, aanbieders van zorg en welzijn bijdragen? En wat juist niet? Daarover spraken negen kenners van informele zorg. 'Gemeenten staan voor de grote uitdaging om zich alleen met initiatieven van inwoners te bemoeien als daar om gevraagd wordt.' Lees het artikel van Stan Verhaag.

De oudste dochter

De invloed van het man- of vrouw-zijn in de mantelzorg is in de gemeentelijke beleidsstukken geen issue. Is dat een probleem? Bijna twee derde van de hulp aan (schoon)ouders komt van vrouwen. Bij de langdurige en intensieve hulp is dat ongeveer 70%. AVI organiseerde een ronde tafelgesprek over gender en de ontwikkelingen in het sociaal domein. Lees het artikel van Jellie Kiefte.

HLZ regiotafels

Om de veranderingen in de langdurige zorg overal in het land goed te laten verlopen, heeft het ministerie van VWS regiotafels ingesteld. Een regiotafel is een overleg waarin de betrokken partijen uit een regio - zoals gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, woningcoöperaties en cliënten(organisaties) - met elkaar werkafspraken maken over de langdurige zorg en wonen in hun regio. Verder lezen...

 

Afbeelding Activiteiten.

AVI-activiteiten


Beschermd Wonen ggz: terugblik én vooruitblik

Om ggz-cliëntenraden en cliëntenraden uit de maatschappelijke opvang te informeren over de overgang Beschermd Wonen, organiseerde AVI in het voorjaar van 2015 een serie themabijeenkomsten. In die bijeenkomsten bleek opnieuw dat de overgang van Beschermd Wonen een ingewikkelde transitie is: het gaat namelijk niet alleen over begeleiding, maar ook over wonen en andere kwesties. Verder lezen...


Logo Signalering.

AVI-producten

Handreiking ‘Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief’

Hoe staat het met de onafhankelijke cliëntondersteuning? Deze korte, actuele handreiking laat het belang zien van onafhankelijke cliëntondersteuning, er wordt een aantal knelpunten geschetst vanuit cliëntenperspectief en AVI geeft concrete aanbevelingen geven voor Wmo-raden en belangenbehartigers die met het thema cliëntondersteuning in hun gemeente aan de slag willen. Verder lezen...

Handreiking ‘Eenzaamheid en de Wmo?’

Eenzaamheid hangt nauw samen met de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers. Deze leidraad laat zien wat eenzaamheid inhoudt en wat een gemeente kan doen om eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden. Daarnaast vindt u een aantal aandachtspunten voor Wmo-raden en belangenbehartigers die het thema eenzaamheid op de lokale politieke agenda willen zetten. Verder lezen...

Handreiking ‘Zorgen over het keukentafelgesprek’

Veel mensen maken zich ongerust over hun gesprek met de gemeente omdat ze niet weten waar het over zal gaan en wat ze kunnen verwachten. Daarom heeft AVI de elf belangrijkste discussiepunten over het gesprek op een rijtje gezet. De VNG heeft vervolgens een antwoord gegeven op deze kwesties. Belangenbehartigers en Wmo-raden kunnen met deze handreiking in hun eigen gemeente de ‘misverstanden’ rond het gesprek aan de orde stellen. Verder lezen...

 

Plaatje nieuws.

Kort nieuws

Logo Signalering.

Signalering

  • Handreiking 'Inspraak in het sociale domein verandert'. Ieder(in) schetst per beleidsterrein hoe inspraak en medezeggenschap in gemeenten formeel geregeld is na de decentralisaties. Verder lezen...
  • Hoe ondersteun je als gemeente verschillende (nieuwe) groepen -vaak kwetsbare- mensen om op eigen benen te staan bij gebrek aan eigen kracht? MOVISIE beschrijft 29 methodieken in het boekje ‘Begeleiding nieuwe stijl’. Verder lezen...
  • Tweede aflevering E-zine ‘De Transformatie’ van VGN verschenen. Verder lezen...
  • Pas publiceert brochure over woonproblemen van volwassenen met autisme. Verder lezen...
  • Nieuwsbrief Zorg Verandert, aflevering april. Verder lezen...
  • Dagbesteding mag niet wegvallen. Zorgbelang Zuid-Holland publiceert toegankelijke versie Rapport monitor dagbesteding 2014. Verder lezen....
  • Nieuwsbrief Overheid in Beweging met onder andere artikel over duurzaam organiseren van Welzijn Nieuwe Stijl. Verder lezen...
  • Den Haag: Themabijeenkomst Tips en trics voor het keukentafelgesprek. Verder lezen...