Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 48 - Aandacht voor iedereen

 

Gesproken versie nieuwsbrief (YouTube)

Inhoud

 

Voortgang AVI in 2016?
Informatief

 • Sociaal contracteren leidt tot vernieuwing in Ommen
 • Dementiemonitor: dagactiviteiten voor mensen met dementie onder druk
 • Oog voor doven, slechthorenden en tos?
 • Mantelzorger: gesprekspartner in het onderzoek
 • Met integraal pgb heeft gemeente goud in handen
 • Niet meer rechtstandig met de brancard de trap af
 • Cliëntondersteuning: er is werk aan de winkel
 • Eigen regie zorgvrager vraagt om burgerparticipatie in sociale teams

Activiteiten AVI

 • Gemeenteraadsleden zoeken hulp bij nieuwe rol
 • Regionaal Platform Ervaringsdeskundigheid van start
 • Netwerken ontwikkel je rond betekenisvolle samenkomsten
 • Welke rol(len) kies je als Wmo-raad?
 • Samen14

Producten AVI

 • AVI-monitor: Steun gemeente nodig
 • Wat heeft u over de nieuwsbrief gezegd?
 • Nieuw! Handreiking Cliëntenperspectief op het toezicht Wmo

Kort nieuws
Signalering

 

 

 

Voortgang AVI in 2016?

 

De vijf koepelorganisaties – Ieder(in), patiëntenfederatie NPCF, LPGGz, Zorgbelang Nederland, Koepel Wmo-raden – willen dat programma Aandacht voor iedereen ook in 2016 door kan gaan. Zij hebben daarom samen een subsidieaanvraag voor een tweejarig vervolg ingediend bij VWS. Over de plannen voor de voortgang van AVI is het afgelopen najaar overlegd met alle bij Aandacht voor iedereen betrokken organisaties. Ook met de Vereniging Nederlandse Gemeenten is afgestemd.
Mede op basis van de wensen vanuit Wmo-raden en belangenorganisaties is de insteek van het vervolg-programma breder dan alleen de transformatie Wmo: het tweejarige programma zal zich op het hele lokale sociale domein richten. Als de plannen doorgaan en de subsidie toegekend wordt, dan zal er wel iets veranderen in de huidige programma-opzet. Al was het maar omdat er per jaar minder geld beschikbaar komt dan nu.
Zodra we meer weten over de subsidieaanvraag en de voortgang, ontvangt u van ons een extra nieuwsbrief waarin we meer informatie geven.

Hans Sureveen,
Voorzitter programma Aandacht voor iedereen

Informatief

Sociaal contracteren leidt tot vernieuwing in Ommen

Hoe kunnen gemeenten vernieuwingen in het sociale domein bereiken? Wat kunnen zij doen opdat burgers adequate maar goedkopere ondersteuning krijgen die hen ondersteunt bij het zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Wethouder K. Scheele vertelt hoe Ommen experimenteert met nieuwe werkwijzen en vormen van inkoop.
Lees verder => http://www.aandachtvooriedereen.nl/lokaal-nieuws/sociaal-contracteren-leidt-tot-vernieuwing-in-ommen-4404.html

Dementiemonitor: dagactiviteiten voor mensen met dementie onder druk

Dagactiviteiten vormen een van de belangrijkste vormen van ondersteuning om mensen met dementie langer thuis te laten wonen. De dementiemonitor van Alzheimer Nederland laat echter zien dat het niet goed lijkt te gaan met deze vorm van ondersteuning: de dagbesteding wordt duurder – soms zelfs te duur – en de kwaliteit verslechtert. Het gevolg is dat mensen met dementie minder of niet meer naar een vorm van dagactiviteiten gaan. Het risico is overbelasting voor de mantelzorgers en het in het gedrang komen van het langer thuis wonen.
Lees verder => http://www.aandachtvooriedereen.nl/aandacht-voor-iedereen/dementiemonitor-dagactiviteiten-voor-mensen-met-dementie-onder-druk-4405.html

Oog voor doven, slechthorenden en tos?

Ook mensen met een zintuiglijke beperking ervaren problemen met de transities in de zorg. Omdat deze groep klein is en zeer speciale behoeften heeft, zijn die transities in een apart traject ondergebracht. Om de gevolgen van de transities voor deze doelgroepen te monitoren hebben de Oogvereniging en het Platform doven, slechthorenden en tos de Zorgmonitor opgezet. In twee verschillende versies, omdat de communicatiebehoeften van visueel en auditief/communicatief beperkte mensen nu eenmaal erg uit elkaar liggen.
Lees verder => http://www.aandachtvooriedereen.nl/aandacht-voor-iedereen/oog-voor-doven-slechthorenden-en-tos-4406.html

Mantelzorger: gesprekspartner in het onderzoek

Mét mensen beslissen, niet over hen. Dat is wat de Wmo 2015 beoogt met het onderzoek naar de persoonlijke situatie van iemand die aangeeft zorg of ondersteuning nodig te hebben. Mét mensen beslissen: dat geldt ook voor de mantelzorgers die betrokken zijn.
Lees verder => http://www.aandachtvooriedereen.nl/aandacht-voor-iedereen/mantelzorger-gesprekspartner-in-het-onderzoek-4407.html

Met integraal pgb heeft gemeente goud in handen

Begeleiding die niet stopt bij de grenzen van een levensgebied: daarmee zouden veel mensen met een beperking enorm geholpen zijn. Het integraal pgb maakt die integrale ondersteuning mogelijk. Nu moet de gemeente het nog ontdekken en omarmen, vertellen zeven kenners.
Lees verder => http://www.aandachtvooriedereen.nl/aandacht-voor-iedereen/met-integraal-pgb-heeft-gemeente-goud-in-handen-4416.html

Niet meer rechtstandig met de brancard de trap af

We willen allemaal wel oud worden maar niet oud zijn… Deze ironische levenswijsheid zweeft in de lucht bij een gesprek tussen deskundigen op het grensgebied van wonen en zorg. Want tijdige bewustwording bij ouderen van afnemende zelfredzaamheid en daardoor toenemende onveiligheid in de woning en woonomgeving blijkt één van de belangrijkste uitdagingen te zijn voor deskundigen. Ook mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen of met een psychische aandoening worden geacht langer en het liefst zo zelfstandig mogelijk thuis te blijven wonen.
Lees verder => http://www.aandachtvooriedereen.nl/aandacht-voor-iedereen/niet-meer-rechtstandig-met-de-brancard-de-trap-af-4415.html

Cliëntondersteuning: er is werk aan de winkel

Veel mensen met een zorgbehoefte voelen zich kwetsbaar in de decentralisaties van de zorg naar de gemeenten, maar slechts weinigen zijn op de hoogte van de mogelijkheid tot cliëntondersteuning. Gemeenten maken hun burgers hierop te weinig attent. Bovendien leven er veel vragen rond cliëntondersteuning. Wat is bijvoorbeeld precies de rol van een cliëntondersteuner, en wanneer is die echt onafhankelijk? AVI verzamelde ervaringskennis over cliëntondersteuning voor Wmo-raden en belangenbehartigers.
Lees verder => http://www.aandachtvooriedereen.nl/aandacht-voor-iedereen/clientondersteuning-er-is-werk-aan-de-winkel-4414.html

Eigen regie zorgvrager vraagt om burgerparticipatie in sociale teams           

Hoe zit het met de betrokkenheid van de burger bij het sociaal wijkteam? De meeste teams bestaan uit professionals voor gemeentelijke ondersteuning, maar participeren er ook cliënten in die teams?
Lees verder => http://www.aandachtvooriedereen.nl/aandacht-voor-iedereen/eigen-regie-zorgvrager-vraagt-om-burgerparticipatie-in-sociale-teams-4417.html

 

Activiteiten AVI

Gemeenteraadsleden zoeken hulp bij nieuwe rol

AVI participeerde in het Transformatiecongres voor raadsleden en griffiers dat de VNG dit najaar in Den Bosch organiseerde. Opnieuw werd duidelijk dat Aandacht voor iedereen ook gemeenteraadsleden kan helpen die willen luisteren naar de burger die niet gehoord wordt.
Lees verder => http://www.aandachtvooriedereen.nl/aandacht-voor-iedereen/gemeenteraadsleden-zoeken-hulp-bij-nieuwe-rol-4413.html

Regionaal Platform Ervaringsdeskundigheid van start

In het stadhuis in Nijmegen kwamen in september zo’n 50 burgers, adviesraden en belangenbehartigers bij elkaar. Twee onderwerpen kwamen aan de orde: de ervaringen van mensen met het keukentafel-gesprek en dagbesteding.
Lees verder => http://www.aandachtvooriedereen.nl/lokaal-nieuws/regionaal-platform-ervaringsdeskundigheid-van-start-4412.html

Netwerken ontwikkel je rond betekenisvolle samenkomsten

‘Landelijke stem ook lokaal’ was het thema van de netwerkbijeenkomst die Ieder(in) en Aandacht voor iedereen organiseerden. Ruim 30 betrokkenen bij lokale cliëntenorganisaties en landelijke patiëntenverenigingen waren naar Utrecht gekomen om samen te kijken hoe je kunt zorgen dat de stem van al die verschillende mensen met een beperking of chronische ziekte in hun gemeenten wordt gehoord.
Lees verder => http://www.aandachtvooriedereen.nl/aandacht-voor-iedereen/netwerken-ontwikkel-je-rond-betekenisvolle-samenkomsten-4411.html

Welke rol(len) kies je als Wmo-raad?

Waar ligt de opdracht voor Wmo-raden nu de Wmo 2015 bijna een jaar onderweg is? Die vraag stelde Aandacht voor iedereen onlangs tijdens een rondetafelgesprek aan vijf experts op het gebied van Wmo-raden. ‘Kiezen is een must.’
Lees verder => http://www.aandachtvooriedereen.nl/aandacht-voor-iedereen/welke-rollen-kies-je-als-wmo-raad-4410.html

Samen14

14 Twentse gemeenten werken samen aan de nieuwe taken in het sociale domein. De gemeenten willen de taken echter niet zomaar één op één overnemen, maar ook vernieuwen. Samen met partners werken ze aan een transformatie van de zorg en jeugdhulp in Twente. Dat gebeurt onder de naam Samen14.
Lees  verder => http://www.aandachtvooriedereen.nl/lokaal-nieuws/samen14-4409.html

 

Producten AVI

Factsheet: Steun gemeente nodig

Mensen halen veel voldoening uit burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk, maar vooral mantelzorgers ervaren ook de nodige knelpunten. Dit blijkt uit de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten – Goed voor elkaar?
Lees verder => http://www.aandachtvooriedereen.nl/nieuws-van-avi/avi-monitor-mensen-willen-elkaar-helpen-maar-verwachten-ook-steun-van-de-gemeente-4375.html

Wat heeft u over de nieuwsbrief gezegd?

Wij onderzochten hoe u, de lezer van de AVI-nieuwsbrief, denkt over de informatievoorziening door het programma. En wat blijkt, er zijn duidelijke verschillen te zien met de eerdere lezersonderzoeken. U zoekt op dit moment wat meer verdiepende informatie; het hoeft niet direct praktisch toepasbaar te zijn. Maar die informatie moet gaan over het brede sociale domein, niet alleen over de Wmo.
Lees verder => http://www.aandachtvooriedereen.nl/nieuws-van-avi/wat-heeft-u-over-de-nieuwsbrief-gezegd-4408.html

Handreiking Cliëntenperspectief op het toezicht Wmo

Deze nieuwe AVI-handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en cliëntenraden schetst het toezicht op de uitvoering van de Wmo. Hoe is dat toezicht geregeld en op welke manier kunnen cliënten bij het toezicht betrokken worden?
Lees verder => http://www.aandachtvooriedereen.nl/nieuws-van-avi/handreiking-clientenperspectief-op-het-toezicht-wmo-4402.html

 

Nieuws

Kort nieuws

 

Signalering

Interessante producten

 

Programma Aandacht voor iedereen
Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo en Zorgbelang Nederland. Aandacht voor iedereen werkt nauw samen met het Transitiebureau van VNG en VWS.