Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief 6 - Aandacht voor iedereen

Logo Aandacht voor iedereen.Nieuwsbrief 6 - Aandacht voor iedereen

 

AVI gaat verder…

 

De Tweede Kamer heeft besloten dat het programma Aandacht voor iedereen (AVI) door moet gaan. Niet alleen in 2012, maar ook in 2013.

In het debat van 28 juni jl. heeft de Tweede Kamer uitgesproken dat zij het belangrijk vindt om ook de komende periode de partijen te blijven ondersteunen bij de voorbereidingen en het versterken van de Wmo, zoals op de thema’s toegang, inkoop en coördinatie & signalering. Tijdens het debat is door de Kamer ook aangegeven dat het TransitieBureau Begeleiding (gezamenlijk bureau van VWS en VNG) haar activiteiten kan blijven voortzetten.
Aandacht voor iedereen gaat door met de activiteiten gericht op het versterken van het proces op lokaal niveau. Denk daarbij b.v. aan netwerkbijeenkomsten gericht op het versterken van de Wmo, de lokale participatie of het onder de aandacht brengen van specifieke doelgroepen.
We kunnen niet aan de slag met enkele inhoudelijke onderwerpen: de transitie van de begeleiding, het persoonsgebonden budget en palliatieve zorg.
Met VWS is afgesproken dat wij de komende weken alle activiteiten nalopen om te bepalen welke activiteiten wij in 2012 wel, niet of op een later tijdstip kunnen uitvoeren. Zo nodig doen wij voorstellen voor alternatieve activiteiten. Wij verwachten dat hierover eind augustus meer duidelijk is.

Met vriendelijke groet,

Petra van der Horst,
Programmamanager Aandacht voor iedereen

 

Inhoud

 

Informatief

 

Wmo-ambassadeurs

Foto Astrid Philips en Ria Mulder.Met het ambassadeursproject – gestart in 2008 – wil de gemeente Amsterdam moeilijker bereikbare groepen in de samenleving bereiken, informeren en betrekken. Er zijn dak- en thuisloze ambassadeurs, ggz-ambassadeurs, ambassadeurs van de doven en slechthorende, ambassadeurs van de (licht) verstandelijk gehandicapten en ambassadeurs van de kleine taalgroepen actief.
De ggz-ambassadeurs geven informatie over de Wmo, helpen mensen die de weg naar voorzieningen niet goed weten te vinden, gaan in gesprek met de doelgroep over het gemeentebeleid en knelpunten, koppelen signalen uit de achterban terug aan de gemeente en beïnvloeden de beeldvorming waar nodig is.
Astrid Philips en Ria Mulder vertellen in het tijdschrift Deviant over hun ervaringen als ggz-ambassadeur. Lees verder...

 

Kijken met de ogen van burgers

Foto Theo Gelissen en René."Ontmoetingen blijven je bij; een rapport over cliëntprofielen raakt je niet en blijft niet bij."

Aandacht voor iedereen en het Transitiebureau organiseerden in Limburg een bijeenkomst waarin gemeenten en burgers met elkaar in gesprek gingen. Een van de deelnemers was René, lid van een cliëntenraad. Een impressie van Thomas Gelissen, wethouder uit Brunssum:
“René is blij met zijn leven. Hij woont graag bij Radar, gaat met plezier naar zijn werk bij Licom en heeft veel hobby’s (o.a. uitgaan). Begeleiding draagt hieraan bij: soms door mee te gaan naar de huisarts, soms door hem te begeleiden bij het opruimen van zijn kamer of bij het bewaken van zijn financiën. Tijdens het gesprek merkte ik de kracht van de begeleiding. René's coach hielp René door hem vragen te stellen waardoor René zelf goed in staat was zijn eigen verhaal te doen. Begeleiding is dan een steun in de rug of een zetje in de goede richting. Ik vond het een eye opener om te ervaren hoe veelzijdig de begeleiding van René is. Het is niet een vaste activiteit, maar een breed scala van begeleiding en ondersteuning waardoor René zo zelfstandig mogelijk kan leven.
René had zich goed voorbereid op het gesprek. Hij had goede vragen die hij ook aan mij heeft gesteld. René noteerde de antwoorden om ze aan de cliëntenraad terug te koppelen.
Het leukste van de middag vond ik de afspraak om in september op bezoek te gaan bij René en zijn medebewoners om daar mee te eten. Daar kijk ik al naar uit. We hadden nu eigenlijk te weinig tijd omdat we elkaar zoveel te vertellen hadden.
Mijn indruk van de hele dag: erg waardevol om niet over mensen te praten maar met mensen. Mensen met een verhaal, mensen met een geschiedenis, mensen met karakter om iets ervan te maken, mensen met wensen en angsten, mensen die ook verschillend zijn. Zoals het liedje aangaf: mensen die eigenlijk maar een heel klein beetje anders zijn. Mensen ook die verdienen dat de gemeente straks samen meedenkt over maatwerk i.p.v. confectie.”

 

Kennisdossiers voor Wmo-raden en belangenbehartigers

 

1. De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

Ervaringsdeskundigen kunnen helpen om de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking te vergroten. Dat is de gedachte achter het kennisdossier ‘De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning’. MOVISIE en Vilans stelden dit kennisdossier samen in het kader van het programma Aandacht voor iedereen.
Cliëntondersteuning is voor mensen met een beperking van groot belang. Cliëntondersteuning is het geven van informatie en ondersteuning bij het maken van keuzes om problemen op te lossen. Het dossier ‘Ervaringsdeskundigen en cliëntondersteuning’ laat zien welke rollen ervaringsdeskundigen kunnen vervullen bij cliëntondersteuning. Het kennisdossier bevat goede praktijkvoorbeelden en schetst de voorwaarden voor een succesvolle inzet van ervaringsdeskundigen.
Het kennisdossier ‘Ervaringsdeskundigen en cliëntondersteuning’ is onder meer te vinden op de website van MOVISIE: www.movisie.nl/clientenparticipatie, onder kopje ‘nieuw’. Neem voor meer informatie contact op met Marjoke Verschelling (m.verschelling@movisie.nl) of Theo Royers (t.royers@vilans.nl).

 

2. Wmo-raden en hun achterban

Wmo-raden moeten advies geven, onder meer over de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding. Om de gemeenten goed te kunnen adviseren, dienen de raden de verschillende Wmo-doelgroepen goed kennen. Bijvoorbeeld welke mensen maken gebruik maken van AWBZ-begeleiding en wat zijn hun wensen en behoeften. Daarom hebben MOVISIE en Vilans een dossier opgesteld over Wmo-raden en hun achterban. Daarin worden praktijkvoorbeelden en suggesties gegeven over manieren om de doelgroepen te betrekken bij het advieswerk van de Wmo-raad. Ook staan er in dit dossier verschillende manieren beschreven om burgers te bereiken.
Het kennisdossier ‘Wmo-raden en hun achterban’ is vanaf eind juli onder meer te vinden te vinden op de websites van MOVISIE en Vilans. Meer informatie is te verkrijgen bij Theo Royers (t.royers@vilans.nl) en Karin Sok (k.sok@movisie).

 

Nieuws

 

Utrecht: Reinaerde verzamelt ideeën over Wmo

Door de Wet maatschappelijke ondersteuning zal de komende jaren veel veranderen voor zorgaanbieder Reinaerde. Wat de gevolgen zijn voor de zorgorganisatie en haar cliënten, is nog niet helemaal duidelijk. Een ding is wel zeker: Reinaerde wil samen met betrokken gemeenten een succes maken van de Wmo. Hiervoor roept Reinaerde haar cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers op om een idee te bedenken op het gebied van de Wmo en deze op te sturen naar de ideeënbus. De beste ideeën worden verfilmd. Lees verder...

 

Amsterdam: samen werken aan oplossing klachten

Cliëntenbelang Amsterdam organiseerde op 15 mei een bijeenkomst over hulpmiddelen in de Wmo. De hoeveelheid en aard van de klachten bleken zo ernstig, dat alle partijen de handen ineen gaan slaan. Lees verder...

 

Signalering

 

Adviezen over de concept Wmo-modelverordening

Om gemeenten te helpen bij het opstellen van hun lokale verordeningen, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) modelverordeningen beschikbaar. Vanwege de verwachte uitbreiding van de Wmo wil de VNG de bestaande Wmo-modelverordening aanpassen. De cliëntenorganisaties hebben geadviseerd over deze wijzigingen. Veel van de voorstellen zijn meegenomen, een aantal niet.
Volgens de cliëntenorganisaties blijft de concept modelverordening op een aantal punten onvoldoende helder. En enkele zaken worden pas duidelijk als men de toelichting leest. Andere afwegingen worden (pas) toegelicht in de modelbeleidsregels. De modelverordening kan dan makkelijk verkeerd begrepen worden.
In de notitie ‘Adviezen over de concept Wmo-modelverordening’ wordt op een rijtje gezet welke kanttekeningen de cliëntenorganisaties plaatsen bij de concepttekst van de VNG. Lees verder...