Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief mei 2016

Inhoud

1. Aandacht voor Iedereen: 'Vervolg en vernieuwing'
2. Kennisdossier 15: Jeugdhulp vanuit cliëntenperspectief
3. Kennisdossier 16: Werk door mensen met een arbeidsbeperking
4. Handige informatiekaart over het klachtrecht Wmo
5. Onafhankelijke cliëntondersteuning in de praktijk
6. Stand van zaken sociale wijkteams
7. Programma Aandacht voor Iedereen II (2016-2017)

 

1. Aandacht voor Iedereen: 'Vervolg en vernieuwing'


Beste abonnee,

Wij zijn blij u deze nieuwsbrief te mogen aanbieden.
Het programma Aandacht voor Iedereen (AVI) over de periode 2012-2015 eindigde in december. Eerder berichtten we u over het overleg met het ministerie van VWS voor een AVI-vervolg voor de periode 2016-2017.

De afgelopen maanden heeft u daarom even iets minder van ons gehoord. Onze AVI-adviseurs hebben hun werkzaamheden in de eerste maanden van dit jaar wel volop voortgezet. Waarschijnlijk bent u hen ook tegenkomen in het land.

Gelukkig kan ik u nu vertellen dat het overleg met het ministerie succesvol was. Wij krijgen financiering voor de uitvoering van Aandacht voor Iedereen 2016-2017.

Dit vervolgprogramma krijgt wat andere accenten dan de vorige editie van AVI. We hopen u dan nog beter van dienst te kunnen zijn. Ook de komende twee jaar zult u weer de AVI-adviseurs in uw regio tegenkomen. Verder werken we aan de ontwikkeling van de vernieuwde kennisdossiers en andere kennisproducten.

Met vriendelijke groet,

Hans Sureveen
Voorzitter programma Aandacht voor Iedereen

Terug naar boven

 

2. Kennisdossier 15: Jeugdhulp vanuit cliëntenperspectief

Kennisdossier 15: Jeugdhulp vanuit cliëntenperspectief

Dit kennisdossier is een hulpmiddel voor invulling van de Jeugdwet vanuit het perspectief van de cliënt. De decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeenten is één van de belangrijke overhevelingen van taken naar de gemeenten. Hoe kunnen Wmo-raden, cliëntenorganisaties en cliëntraden invloed uitoefenen bij de invulling jeugdhulp?

Handvatten

Aandacht voor Iedereen wil zowel informatie als handvatten geven waarmee zij vanuit cliëntenperspectief een goede inbreng kunnen leveren aan de beleidsontwikkeling van de jeugdhulp. Daarom hebben wij recent dit kennisdossier ‘Jeugdhulp vanuit cliëntenperspectief’ samengesteld. Het dossier biedt onder meer informatie over de Jeugdwet en de ervaringen tot dusver in de praktijk.

 

Knelpunten

Zowel inhoudelijke aandachtspunten, als kansen voor participatie worden behandeld. Enkele vragen die aan de orde komen:

  • wat zijn de uitgangspunten van de Jeugdwet?
  • wat zijn knelpunten in de praktijk?
  • hoe is de participatie van cliënten geregeld? 
  • wat is de waarde van meer regie door de cliënt zelf?

 

Bekostiging

In het kennisdossier komen ook onderwerpen aan de orde zoals een integrale aanpak van het sociaal domein en een toelichting op alternatieve vormen van inkoop en bekostiging.
Het dossier geeft tot slot inhoudelijke en procesmatige suggesties die de diverse raden en cliëntenorganisaties in hun advieswerk en belangenbehartiging kunnen inzetten.

 

Adviseur

Wilt u als Wmo-raad, cliëntenraad of cliëntenorganisatie meer informatie over het dossier of een toelichting op de ontwikkelingen over jeugdhulp in uw regio, dan kunt u altijd contact opnemen met de adviseur van Aandacht voor Iedereen in uw regio. Zie www.aandachtvooriedereen.nl.


Download Kennisdossier 15

Terug naar boven

 

3. Kennisdossier 16: Werk door mensen met een arbeidsbeperking

Dit kennisdossier biedt een overzicht vanuit cliëntenperspectief. De overheid wil dat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk een gewone baan hebben, zodat zij hun talenten kunnen ontplooien en kunnen meedoen aan de samenleving. Sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor die arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. 

 

Invulling

Vragen die aan de orde komen in dit kennisdossier:

  • wat moeten belangenbehartigers en Wmo-raden van de Participatiewet weten?
  • welke instrumenten heeft de gemeente om mensen aan werk te helpen?
  • wat is het regionaal werkbedrijf en wat betekent ‘beschut werk’?
  • hoe kunnen cliëntenraden/Wmo-raden invloed hebben de invulling van de Participatiewet?

 

VN-verdrag

Het dossier gaat ook wat dieper in op de rol van werkgevers, zorginstellingen en scholen - en de mogelijkheden die het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking biedt.
De gemeente moet zich niet alleen concentreren op de makkelijk bemiddelbare mensen maar ook aandacht besteden aan mensen die door een zwaardere beperking minder kansen hebben op een reguliere baan. Het dossier eindigt met dertig aanbevelingen.

 

Adviseur

Wilt u als Wmo-raad, cliëntenraad of cliëntenorganisatie meer informatie over het dossier of een toelichting op de ontwikkelingen rond arbeidsparticipatie in uw regio, dan kunt u altijd contact opnemen met de adviseur van Aandacht voor Iedereen in uw regio. Zie www.aandachtvooriedereen.nl.

Download Kennisdossier 16

 

Terug naar boven

 

4. Handige informatiekaart over het klachtrecht Wmo

Het is voor burgers die gebruikmaken van de Wmo van belang dat zij weten hoe de klachtenregeling in elkaar zit en hoe de gemeente ermee omgaat. De informatiekaart biedt gemeenten meer inzicht in het klachtrecht in de Wmo 2015.

 

Actueel 

De informatiekaart signaleert enkele actuele ontwikkelingen en geeft suggesties over hoe om te gaan met klachten. Belangrijk uitgangspunt is dat de wijze van afhandeling van klachten eenvoudig en transparant moet zijn voor de burger.

Voorkomen 

De kaart geeft tips hoe klachten kunnen worden voorkomen. Preventie vraagt onder andere om klantvriendelijkheid, transparante procedures, heldere communicatie en goede uitleg van wat de burger van de gemeente en aanbieders mag verwachten. Welke volgende stappen er zijn als er toch een klacht is ingediend, is ook terug te zien op de kaart.
https://www.movisie.nl/publicaties/informatiekaart-klachten-burgers-wmo

 

Terug naar boven

 

5. Onafhankelijke cliëntondersteuning in de praktijk

 

Cliëntondersteuning gaat over het versterken van zelfregie van inwoners en is dus voor cliëntenorganisaties van groot belang. Zowel beleid als praktijk komen aan de orde in deze inventarisatie.

 

Onderzoek

Hoe bied je de ondersteuning goed aan en hoe zorg je bijvoorbeeld voor een goede samenwerking tussen formele en informele cliëntondersteuners? Gemeentekoepel VNG en Movisie hebben dit onderzocht in 29 gemeenten.

Onafhankelijk

Cliëntondersteuning kent een aantal eisen: de onafhankelijkheid van de ondersteuner moet zijn gewaarborgd. Deze dient niet tevens verantwoordelijk te zijn voor de besluiten en hij/zij mag niet zijn verbonden aan een zorgaanbieder.
Tevens moet de ondersteuning divers genoeg zijn om voor de hele bevolking te kunnen werken. Hierbij gaat het om herkenbaarheid voor verschillende doelgroepen en om levensbrede deskundigheid (zorg, werk en participatie, wonen, onderwijs).

Gesprek

‘Onafhankelijke cliëntondersteuning: een inventarisatie’ biedt een doorsnede uit de praktijk van cliëntondersteuning in het sociaal domein. Zowel beleid als praktijk komen aan bod, inclusief knelpunten en aanbevelingen. De publicatie kan cliëntenorganisaties helpen het gesprek met de gemeente op gang te brengen.
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2016/2016-onafhankelijke-clientondersteuning-9312513-1.0.pdf

 

Terug naar boven

 

6. Stand van zaken sociale wijkteams

 

Veel burgers komen in contact met sociale wijkteams met vragen om meer informatie over zorg, voor een verwijzing of met de behoefte aan concrete ondersteuning. Hoe staat het met die teams? Kennisinstituut Movisie constateert in de rapportage ‘Sociale (wijk)teams in beeld’ dat de meeste gemeenten sinds de decentralisatie wel met zulke teams werken. Maar ook dat er problemen zijn.

 

Ontwikkelen

Wmo-raden proberen de ontwikkelingen van de sociale wijkteams goed te volgen en mee te denken over hun werkwijze. Wat was najaar 2015 de stand van zaken rondom de sociale (wijk)teams? Hoe staan ze er voor? Hebben sociale wijkteams zich verder ontwikkeld in aantal, qua organisatie, inrichting, uitvoering en kwaliteitsbevordering?

Basis is gelegd

Uit een peiling van kenniscentrum Movisie komt het beeld naar voren dat de basis van de teams is gelegd. Ze zijn ingericht en verschillende professionals werken samen aan een integrale aanpak van problemen en hulpvragen - dichtbij de burger. Echter: 92 procent van de onderzochte gemeenten zegt dat de wijkteams niet toekomen aan alle taken. Ze kunnen niet ‘outreachend’ werken: te weinig zoeken de hulpverleners contact met de doelgroepen.
Ook blijven zaken als preventie en signalering liggen, terwijl de verwachting is dat de teams juist hierbij van groot belang kunnen zijn. Ruim eenderde van de gemeenten zegt ondersteuning nodig te hebben om bewoners en cliënten beter betrokken te krijgen bij de wijkteams.

Meer hierover in het rapport Sociale wijkteams in beeld dat tot stand kwam in samenwerking met het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) en Vilans.

Download het rapport 'Sociale wijkteams in beeld' in pdf-formaat

Terug naar boven

 

7. Programma Aandacht voor Iedereen II (2016-2017)

Ook in 2016-2017 zijn de lokale en regionale AVI-adviseurs actief om Wmo-raden, raden sociaal domein, cliëntenraden, lokale belangenbehartigers en gemeenten te ondersteunen bij de veranderingen in het sociale domein.

Betrekken

De focus ligt op het betrekken van bewoners en cliënten bij vraagstukken die voor hen essentieel zijn. De adviseurs werken voor het programma ‘Aandacht voor iedereen II’, een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in), Landelijk Platform GGZ, Zorgbelang Nederland en de Koepel van Raden Sociaal Domein. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Lokale initiatieven

Op verschillende manieren worden lokaal groepen burgers en cliënten gestimuleerd, ondersteund en geïnspireerd om hun plek in te nemen ten aanzien van alle veranderingen die plaatsvinden in het sociaal domein. In het programma geven wij ook bekendheid aan inspirerende en vernieuwende lokale initiatieven en vragen wij aandacht voor de vraagstukken die voor inwoners en cliënten belangrijk zijn.

Ervaringen delen

Vanwege hun activiteiten en hun netwerken weten AVI-adviseurs wat er lokaal/regionaal speelt onder de doelgroep van het programma. Zij delen hun ervaringen en netwerken met de beleidsmedewerkers van de landelijke koepels. Deze kennis en netwerken kunnen de beleidsmedewerkers op landelijk niveau weer gebruiken bij de beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging.

Kennis verwerven

Op hun beurt helpen de beleidsmedewerkers de AVI-adviseurs bij het verwerven van kennis over thema’s als de Participatiewet, de Jeugdwet, wonen, aangepast onderwijs en mobiliteit. Deze kennis wordt door de adviseurs benut bij al hun lokale en regionale activiteiten.

Informatie

Meer informatie over het programma ‘Aandacht voor Iedereen II’ is te vinden op de site
www.aandachtvooriedereen.nl en op de sites van de koepels (Patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in), Landelijk Platform GGZ, Koepel van Raden Sociaal Domein en Zorgbelang Nederland. Daar vindt u ook de contactgegevens van de AVI-adviseurs.
Voor vragen kan u ook contact opnemen met het secretariaat (Klaske Bos),
tel 030-720 00 12 en/of e-mail: secretariaattransitie1@iederin.nl.

Meer informatie over het programma vindt u ook in het te downloaden overzicht hieronder.

Download Hoe komt u AVI tegen?

 

Terug naar boven