Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Zoeken
Zoek keyword: Totaal 201 resultaten gevonden.
Thema: Zorg Volgorde  

Hoe ervaren burgers die (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn het dagelijks leven? Wat zijn de ervaringen van hun mantelzorgers en met welke oplossingen kunnen zij zich redden? Vragen van belangenbehartigers en Wmo-raden in aanloop van de AWBZ-decentralisatie. Het antwoord komt van de AVI-cliëntenmonitor.

De gemeentelijke Monitor Sociaal Domein geeft per gemeente inzicht in de resultaten van Jeugdwet en Wmo.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil ook 'het verhaal van de cliënt horen' bij het beoordelen van kwaliteit van zorg.

Eerste stap project 'Ouders praten mee': gemeenten in gesprek met ouders

De Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders brengt de ervaringen van jongeren en ouders met toegankelijkheid en kwaliteit van jeugdhulpvoorzieningen in beeld.

 

Het is voor gemeenten bijzonder lastig om zicht te krijgen op de financiële gevolgen van de transities.

Gemeenten hebben voldoende sturingsinstrumenten als inkoper in het sociale domein, maar ze gebruiken ze nog onvoldoende.

 

Gesproken versie nieuwsbrief (YouTube)

Inhoud

 

Voortgang AVI in 2016?Informatief

Sociaal contracteren leidt tot vernieuwing in Ommen Dementiemonitor: dagactiviteiten voor mensen met dementie onder druk Oog voor doven, slechthorenden en tos? Mantelzorger: gesprekspartner in het onderzoek Met integraal pgb heeft gemeente goud in handen Niet meer rechtstandig met de brancard de trap af Cliëntondersteuning: er is werk aan de winkel Eigen regie zorgvrager vraagt om burgerparticipatie in sociale teams

Activiteiten AVI

Gemeenteraadsleden zoeken hulp bij nieuwe rol Regionaal Platform Ervaringsdeskundigheid van start Netwerken ontwikkel je rond betekenisvolle samenkomsten Welke rol(len) kies je als Wmo-raad? Samen14

Producten AVI

AVI-monitor: Steun gemeente nodig Wat heeft u over de nieuwsbrief gezegd? Nieuw! Handreiking Cliëntenperspectief op het toezicht Wmo

Kort nieuwsSignalering

 

Hoe zit het met de betrokkenheid van de burger bij het sociaal wijkteam? De meeste teams bestaan uit professionals voor gemeentelijke ondersteuning, maar participeren er ook cliënten in die teams?

Begeleiding die niet stopt bij de grenzen van een levensgebied: daarmee zouden veel mensen met een beperking enorm geholpen zijn. Het integraal pgb maakt die integrale ondersteuning mogelijk. Nu moet de gemeente het nog ontdekken en omarmen, vertellen zeven kenners.

‘Landelijke stem ook lokaal’ was het thema van de netwerkbijeenkomst die Ieder(in) en Aandacht voor iedereen organiseerden. Ruim 30 betrokkenen bij lokale cliëntenorganisaties en landelijke patiëntenverenigingen waren naar Utrecht gekomen om samen te kijken hoe je kunt zorgen dat de stem van al die verschillende mensen met een beperking of chronische ziekte in hun gemeenten wordt gehoord.

Gemeenteraadsleden hebben te weinig tijd en mogelijkheden om de nieuwe zorgtaken van de gemeente goed te begrijpen. 

Hoe staat het met de Publieke Gezondheid en redzaamheid in uw gemeente?

Uitstel aanpassingen Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. 

Mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen kunnen hun zelfstandigheid vaker behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie sneller beschikbaar is. Om dit te bereiken moeten gemeenten samen met andere partijen onder meer nieuwe betaalbare woningen regelen.

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat zorgkantoren burgers beter moeten informeren vanuit hun rol bij de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Knelpunt is met name dat informatie moeilijk vindbaar is.

Zorgbelang Zuid-Holland publiceerde de Monitor Dagbesteding 2015, het derde deel van een meerjarig onderzoek naar de gevolgen van het gewijzigde beleid op het gebied van dagbesteding.

Cynthia Reindersma geeft acht tips voor het keukentafelgesprek of een gesprek met het CIZ.

Het CPB en het SCP waarschuwen voor financiële prikkels voor gemeenten bij de uitvoering van de Wmo 2015. Die kunnen leiden tot verschraling van de zorg, afwentelgedrag en het verhogen van de eigen bijdrage bij burgers.

Het Zijlstra Center voert in opdracht van het Ministerie van BZK onderzoek uit naar de macrodoelmatigheid van decentralisaties.