Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Zoeken
Zoek keyword: Totaal 81 resultaten gevonden.
Thema: Wmo Kanteling Volgorde  

In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen zij een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij de overgang van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo.

De kanteling en het keukentafelgesprek

'De kanteling en het keukentafelgesprek' is een visiedocument met tips voor burgers en Wmo-raden.

Eind augustus werd er in het gemeentehuis van Rucphen een thematafel inkoop georganiseerd. De deelnemers waren gebruikers en cliënten van voorzieningen op het gebied van ondersteuning en begeleiding. Zij leverden input voor de overeenkomsten met aanbieders voor de levering van maatwerkwerkvoorzieningen Wmo 2015.

Gemeente kantelt nog niet overtuigend

Gemeenten kantelen, maar het aandeel toekenningen van individuele voorzieningen daalt nog niet. Stan Verhaag van Wmo Magazine interviewt de onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau over de tweede evaluatie van de Wmo.

Cliënten die zich melden bij het Wmo-loket van Cuijk, Grave en Mill blijken niet op de hoogte van nieuw beleid.

Burgerkracht wordt kantelkracht

 Het boekje 'Kantelkracht: gras groeit boven 7 graden' laat zien hoe gemeenten maatschappelijke initiatieven ondersteunen en stimuleren.

Kerk en Kanteling in Overijssel

Kerkelijke maatschappelijk ondersteuningsorganisaties in Overijssel organiseerden met ondersteuning van Aandacht voor iedereen vier themabijeenkomsten rond het thema: ‘De Wmo en de Kanteling en de rol van de kerk daarin’.

Het gekantelde gesprek ook in de nieuwe Wmo?

Zes jaar geleden, bij de introductie van de Wmo en de Kanteling, zijn de eerste stappen richting participatiesamenleving gezet. In de afgelopen jaren zijn er de nodige ervaringen opgedaan met gekanteld werken. De VNG publiceerde onlangs een groot aantal voorbeelddocumenten hierover. Het gaat om verslagen, beschikkingen en besluiten die goed laten zien hoe het keukentafelgesprek kan verlopen en wat dit betekent voor de cliënt die een aanvraag komt doen.

Hartekreet: gemeente en burger moeten elkaar opnieuw vinden

‘Veranderingen vanuit cliëntperspectief', dat was het thema van het rondetafelgesprek dat Aandacht voor iedereen organiseerde. De kanteling naar een participatiesamenleving stelt burgers, cliënten, instellingen en gemeenten voor flinke uitdagingen. Negen Wmo-experts spraken over drie dilemma’s.

Spelenderwijs voorbereiden op decentralisatie extramurale begeleiding met 'Op stap'.

Nieuwsbrief Kanteling 12

Inhoud Kantelingsnieuwsbrief 12

Programma ‘Aandacht voor iedereen’ en deelprogramma de Kanteling Geen uitstel decentralisatie begeleiding Lelystad: de Wmo is overal Boxtel: trots op de Kanteling Enschede: ‘Er is een cultuur van samenwerking ontstaan’ Nijmegen: ‘Never waste a good crisis’ Compensatieplicht voorop: Wmo, ontmoeten en sociale contacten Geen besparingsbijdrage voor Wmo-voorziening Nieuwe Europese wetgeving voor aanbesteding Wmo Amsterdam: geen aanbesteding Wmo Specifieke ondersteuning in de informele zorg verschraalt ‘Bijzondere mantelzorg’ vraagt om andere ondersteuning (O)ggz-spiegel: ggz-ervaringen met gemeentebeleid Wmo-handreikingen van Alzheimer Nederland Factsheet begeleiding in de Wmo Wmo als tekenfilm

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) wil geen uitstel overheveling begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo.

Mantelzorg voor iemand met een verstandelijke beperking of met psychiatrische problemen is vaak intensief, complex en langdurig. Vaak wel meer dan 12 jaar. Het gevaar op overbelasting is groot. Zo blijkt uit de SCP-publicatie ‘Bijzondere mantelzorg’.

De ‘Branchemonitor ondersteuning informele zorg 2010/2011’ van Mezzo laat zien dat het beroep op informele zorg steeds verder toeneemt. De sector loopt tegen de grenzen aan van wat mogelijk is.

De Centrale Raad van Beroep heeft onlangs drie uitspraken gedaan in Wmo-zaken over pgb-aanvragen voor begeleiding. De uitspraken maken duidelijk dat begeleiding voor het ontmoeten van mensen en het aangaan van sociale verbanden valt onder de compensatieplicht. Deze uitspraken zijn ook van belang bij de toetsing door lagere rechters of een Wmo-voorziening toegekend kan worden voor andere sociale activiteiten zoals sport.

Zelfregie, samenredzaamheid en sociale wijkteams: dat zijn de sleutelbegrippen in de Kanteling zoals Nijmegen die doormaakt. ‘Sociale wijkteams sturen de zorgorganisaties aan, dat is het idee,’ zegt wethouder Bert Frings. ‘En burgers zijn daarbij het uitgangspunt, niet organisaties.’

Enschede kiest voor een wijkgerichte aanpak en geeft maatschappelijke partners een grote rol in het streven naar sociale cohesie. ‘De gemeente werkt in elke wijk nauw samen met zorginstellingen en welzijnsorganisaties,’ zegt wethouder Ed Wallinga.

Boxtel betrekt haar inwoners nauw bij de Kanteling. ‘Dankzij de Kanteling staat de vraag van mensen weer centraal,’ vindt wethouder Anton van Aert.

‘Geef iedereen een toekomstperspectief,’ zegt wethouder Meta Jacobs uit Lelystad. Deze gemeente zet welzijnsteams in en multifunctionele accommodaties.

Organiseer samen met deelprogramma de Kanteling een bijeenkomst ‘Lokale thermometer Kanteling’. Na afloop weet uw Wmo-raad of belangenorganisatie hoe het staat met het Kantelen van de Wmo in uw gemeente. U organiseert de bijeenkomst. Medewerkers van de Kanteling treden op als gespreksleider en discussieleider. En als u ook gemeente en zorg- en welzijnsaanbieders uitnodigt, kunt u al tijdens de bijeenkomst praktische afspraken maken.