Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Kennisdossier ‘Inkoopbeleid Wmo vanuit cliëntenperspectief’

De centrale vraag van dit kennisdossier luidt: hoe kan gemeentelijk inkoopbeleid bijdragen aan de zelfregie en participatie van kwetsbare burgers? Wat zijn de meest geschikte inkoopstrategieën om die doelen te bereiken? Daarnaast kijken we hoe het medio 2015 staat met de zorginkoop door gemeenten? Zijn er vanuit cliëntenperspectief specifieke aandachtspunten om mee te denken over inkoopbeleid en inkoopstrategie?

We laten zien hoe Wmo-raden en cliëntenorganisaties op verschillende manieren invloed kunnen uitoefenen op het inkoopbeleid van hun gemeente. Bijvoorbeeld door inkoopcriteria vanuit cliëntenperspectief te formuleren, door suggesties aan te dragen over inkoopmethoden die bijdragen aan keuzevrijheid van de cliënt en door mee te denken over de wijze waarop de gemeente de uitvoering van het (inkoop)beleid stuurt en monitort.

Een definitief antwoord op de vraag naar de beste inkoopstrategie vanuit cliëntenperspectief geven we niet. Gemeenten, aanbieders en cliëntenorganisaties zijn immers volop bezig met de innovatie van het sociale domein. Inkoopbeleid is één van de aspecten waar vernieuwingen te zien zijn. Het is overigens ook de vraag of er ooit één beste inkoopstrategie zal komen, want afhankelijk van de lokale situatie kan een andere mix van methoden, bekostigingsvormen en manieren van sturen en meten van kwaliteit ontstaan.

Aandachtspunten

Toch valt er wel iets te zeggen over een goed inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief.

  1. Inkoopmethoden vanuit het perspectief van de cliënt gaan uit van de zelfregie en keuzevrijheid van de burger. Goede voorbeelden zijn methoden als ‘inkoop met concurrentie per cliënt’ en het ‘Zeeuws model’ omdat de cliënt hierbij zelf kan bepalen van welke aanbieder hij gebruik wil maken.
  2. Inkoopmethoden vanuit cliëntenperspectief maken het voor burgers mogelijk om zelf initiatieven op te zetten. Zij bieden ruimte aan nieuwe toetreders en daarmee aan concurrentie.
  3. Het cliëntervaringsonderzoek is, vanuit cliëntenperspectief, een belangrijk onderdeel van monitoring en evaluatie van het gevoerde inkoopbeleid.
  4. In inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief heeft de cliënt de mogelijkheid om zelf een persoonlijk plan op te stellen. Ook kan hij gebruik maken van een (integraal) persoonsgebonden budget.
  5. Belangrijk voor cliënten is dat er een goede klachtenregeling is en dat medezeggenschap van cliënten goed geregeld is.

Inhoud

Het kennisdossier begint met een schets van de huidige ontwikkelingen rond het inkoopbeleid. Vervolgens geven we een aantal inhoudelijke suggesties om vanuit cliëntenperspectief met de gemeente mee te denken. In de daarop volgende hoofdstukken kijken we vanuit cliëntenperspectief naar de inkoopcriteria, de inkoopmethoden, het sturen en monitoren door de gemeenten en het signaleren en monitoren door Wmo-raden en belangenbehartigers. Het laatste hoofdstuk bevat tien aandachtspunten voor belangenbehartigers en Wmo-raden over het inkoopbeleid van hun gemeenten

Verder lezen