Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Kennisdossier: 'Van beleid naar inkoop'

Met dit kennisdossier geven we handvatten aan Wmo-raden en cliëntenorganisaties zodat zij een zo goed mogelijk gesprekspartner zijn voor de gemeenten over het Wmo-inkoopbeleid. Immers, uiterlijk 1 oktober 2014 moeten gemeenten hun contracten met instellingen hebben gesloten.

Tussen de verantwoordelijkheid van de gemeente voor maatschappelijke ondersteuning, beleidsvorming, bekostigingsvormen en inkoopvormen bestaat een complexe wisselwerking. De inkoopstrategie dient in lijn te zijn met het beleid en het sluiten van contracten is het sluitstuk van de beleidsvorming die daaraan vooraf gaat. De nadruk in dit dossier ligt op het cliëntenperspectief op de inkoopcriteria: wat zijn de aandachtspunten vanuit cliëntperspectief voor het inkoopbeleid? Vanuit cliëntenperspectief kijken wij naar de verschillende rollen van de gemeente, de vormen van inkoop en de bekostigingsmodellen.

Inhoud

Het dossier is als volgt opgebouwd.

  • Eerst geven we een korte schets van de maatschappelijke context, in het bijzonder de decentralisaties, de nieuwe Wmo en de verschuiving van rollen tussen de betrokken partijen: de cliënt, de professionele organisaties en de gemeenten. 
  • Daarna volgen de prioriteiten vanuit het cliëntenperspectief die de gemeente bij het beleid dient te betrekken. 
  • Vervolgens komt een uiteenzetting van vier mogelijke rollen van de gemeente bij het vervullen van haar opdracht om te zorgen voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare burgers. 
  • Daarna volgt een beschrijving van hoe de rolopvatting van de gemeente bepalend is voor de vormgeving van het inkoopbeleid. 
  • In het volgende hoofdstuk staan enkele overwegingen over de vraag hoe men vanuit cliëntenperspectief tegen de diverse vormen van inkoopbeleid kan aankijken. 
  • We sluiten af met enkele aanbevelingen voor cliëntenorganisaties, Wmo-raden en belangenbehartigers.

Verder lezen