Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Home Transformatieagenda
Versturen Afdrukken

Aanbod Aandacht voor iedereen

 

Lokale initiatieven

Op verschillende manieren worden lokaal groepen burgers en cliënten gestimuleerd, ondersteund en geïnspireerd om hun plek in te nemen ten aanzien van alle veranderingen die plaatsvinden in het sociaal domein. In het programma geven wij ook bekendheid aan inspirerende en vernieuwende lokale initiatieven en vragen wij aandacht voor de vraagstukken die voor inwoners en cliënten belangrijk zijn.

Ervaringen delen

Vanwege hun activiteiten en hun netwerken weten AVI-adviseurs wat er lokaal/regionaal speelt onder de doelgroep van het programma. Zij delen hun ervaringen en netwerken met de beleidsmedewerkers van de landelijke koepels. Deze kennis en netwerken kunnen de beleidsmedewerkers op landelijk niveau weer gebruiken bij de beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging. Op hun beurt helpen de beleidsmedewerkers de AVI-adviseurs bij het verwerven van kennis over thema’s als de participatiewet, de jeugdwet, wonen, aangepast onderwijs en mobiliteit. Deze kennis wordt door de adviseurs benut bij al hun lokale en regionale activiteiten.

Hoe komt u ons tegen?

 Het programma is op verschillende manier actief:

  • De AVI-adviseurs. Zij werken lokaal en regionaal en weten wat er speelt in hun provincie. Met hun ervaringen hebben zij zicht op lokale en regionale netwerken van burgers en cliënten. Zij helpen lokale netwerken bij het leggen van onderlinge verbindingen en denken graag mee welke onderwerpen vanuit cliënten-/ burgerperspectief lokaal en/of regionaal “op de agenda zouden moeten worden gezet”. Primair zijn de AVI-adviseurs actief voor lokale belangenbehartigers, raden etc. Maar ook gemeenten kunnen een beroep doen op de AVI-adviseurs bij vragen over het betrekken van burgers en cliënten bij besluitvorming en uitvoering van beleid in het sociale domein. Bent u op zoek naar een AVI-adviseur in uw gemeente dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van AVI of de contactgegevens vinden op de AVI-website.
  • Nieuws en kennis. Lokaal actief zijn in het sociale domein vraagt om kennis over verschillende beleidsterreinen. Voor lokale belangenbehartigers, cliëntenraden, gemeenteambtenaren en andere geïnteresseerden die zich willen verdiepen in bepaalde onderwerpen of aspecten, worden kennisdossiers en handreikingen gemaakt. Daarnaast wordt ook op andere manieren bijvoorbeeld via sociaal media, aandacht besteed aan onderwerpen die voor inwoners en cliënten belangrijk zijn. De kennis uit de lokale praktijk en actuele ontwikkelingen in het sociale domein worden verspreid via de nieuwsbrief, de website en social media.

Wat doet AVI nog meer?

Ook landelijk is het AVI-programma actief. 

  • Dialoog. Viermaal per jaar organiseert het programma een dialoogbijeenkomst. Mensen die vanuit burger-/ cliëntenperspectief lokaal en regionaal actief zijn, gaan in gesprek met medewerkers van VWS, VNG en de landelijke koepels. Op basis van de ervaringen van deze ‘ogen en oren’ van het AVI-programma komen adviezen en ideeën over oplossingen voor uitvoeringsproblemen bij de transformatie sociaal domein, via korte lijnen bij VWS, VNG en de landelijke koepels. Ook gaan AVI-adviseurs regelmatig met beleidsmedewerkers van de landelijk koepels in gesprek over de ontwikkelingen in de lokale participatie en geven hen inzicht in de lokale en regionale netwerken die zich ontwikkelen. Dit laatste biedt de landelijke koepels de mogelijkheid om zelf in contact te treden met deze netwerken met het doel om ervaringen te delen en de ervaringskennis te benutten.
  • Monitor: In 2016 onderzoekt het programma nog eenmaal hoe de veranderingen in het sociale domein door cliënten worden ervaren. Tezamen met de resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken worden aan het lokale niveau aanbevelingen gedaan voor de transformatie in het sociale domein.
  • Lokale participatie in de toekomst: Hoe de lokale participatie er na 2017 uit zal zien en welke stimulering daarvoor nodig is, is nog niet bekend. Het programma levert een bijdrage aan het beantwoorden van deze vragen. Er wordt in beeld gebracht hoe lokaal de burger-/ cliëntenparticipatie zicht ontwikkelt en welke wensen en ideeën er zijn om na 2017 deze participatie te blijven stimuleren en te ondersteunen. De resultaten worden ingebracht in de overleggen van de 5 koepels met VWS en VNG over lokale participatie.

Informatie

Meer informatie over het programma ‘Aandacht voor Iedereen II’ is te vinden op de site www.aandachtvooriedereen.nl en op de sites van de koepels (Patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in), Landelijk Platform GGZ, Koepel van Raden Sociaal Domein en Zorgbelang Nederland. Daar vindt u ook de contactgegevens van de AVI-adviseurs.

Voor vragen kan u ook contact opnemen met het secretariaat,

tel 030-720 00 12 en/of e-mail: secretariaattransitie1@iederin.nl.