Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Home Aanbod Nieuwsbrieven Nieuwsbrief februari 2017
Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief februari 2017

Inhoud

1. Verder met de Wmo
2. Kennisdossier over niet-aangeboren hersenletsel en autisme
3. Rondetafelgesprek over persoonlijk plan
4. Signalen

 

1. Verder met de Wmo

Mensen die de overgang van zorg uit de AWBZ naar de Wmo hebben meegemaakt, vertellen hoe zij dit hebben ervaren. Deze belevenissen geven inzicht in de behoeften van zorgvragers en aanknopingspunten voor de toekomst van de Wmo. Want die Wmo is nog niet áf.

De Wmo streeft naar meedoen en participatie van burgers. Eén van de fundamentele uitgangspunten is dat burgers worden aangesproken op zelfredzaamheid en eigen kracht en dat die worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Ook kunnen gemeenten integraal en samenhangend beleid gemakkelijker uitvoeren dan het Rijk. In het vijfde rapport van de cliëntenmonitor ‘Zorg naar gemeenten’ leest u wat de mensen die de overgang hebben meegemaakt, daarvan gemerkt hebben. Zij geven suggesties om de Wmo verder te ontwikkelen.

Terug naar boven

 

2. Kennisdossier over niet-aangeboren hersenletsel en autisme

Dit kennisdossier geeft gemeenten, adviesraden sociaal domein en lokale belangenorganisaties inzicht in de leefwereld van mensen met autisme en niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ook laat het dossier zien wat nodig is om tot de juiste ondersteuning op het juiste moment te komen.

In hoofdstuk 2 en 3 beschrijven we NAH en autisme en wat het voor mensen in het dagelijks leven betekent. In hoofdstuk 4 reiken wij tips aan hoe gemeenten door hun beleid kunnen voorkomen dat mensen met NAH en mensen met autisme tussen de wal en het schip vallen. En hoe adviesraden sociaal domein, lokale cliëntenraden en belangenorganisaties aandacht kunnen vragen voor deze specifieke groepen en het beleid beïnvloeden. In hoofdstuk 5 beschrijven wij wie betrokken zijn bij de ondersteuning en in hoofdstuk 6 geven we voorbeelden van een aantal gemeenten. Hoofdstuk 7 bevat informatie voor en door mensen met NAH en mensen met autisme.

Terug naar boven

 

3. Rondetafelgesprek over persoonlijk plan

'Aandacht voor Iedereen' wil graag prikkelen en onderwerpen op de agenda zetten waarvoor nog niet veel aandacht is. Het persoonlijk plan is zo'n onderwerp. Er wordt veel over gesproken en het heeft volop fans, omdat het kwetsbare mensen helpt de regie over hun leven te behouden. Toch worden persoonlijke plannen nog weinig opgesteld.

Hoe komt het dat er zo weinig persoonlijke plannen worden opgesteld? Is het jammer? En wat is eraan te doen? AVI organiseerde eind 2016 een rondetafelbijeenkomst: tien experts op het gebied van het persoonlijk plan wisselden van gedachten onder leiding van Petra van der Horst.

AVI organiseerde de ronde tafel samen met het programma ‘PG Werkt Samen Kwaliteit'. Dit samenwerkingsprogramma van het Landelijk Platform GGz, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland richt zich op het versterken van de eigen regie van cliënten in zorg en welzijn.

Terug naar boven

 

4. Signalen

Volgens de Wmo moet een gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning bieden. De invoering van cliëntondersteuning blijkt in de praktijk complex, inwoners maken er nog relatief weinig gebruik van. Daarom hebben de VNG en Movisie een handreiking opgesteld.

De handreiking biedt concrete handvaten om professionele én informele cliëntondersteuning optimaal in te zetten. Goede cliëntondersteuning draagt er aan bij dat inwoners zich lang zelfstandig kunnen redden en meedoen, en daarvoor passende voorzieningen krijgen.

Onderwerpen

De handreiking gaat in op een aantal verbeterpunten die naar voren kwamen in eerder onderzoek.

Aan de orde komen:

  • het belang van cliëntondersteuning en de wettelijke opdracht aan gemeenten Toegankelijkheid en diversiteit.
  • het betrekken van inwoners en professionals bij de inrichting.
  • de raakvlakken van cliëntondersteuning met andere vormen van ondersteuning.
  • het borgen van de onafhankelijkheid.Sturen op kwaliteit.
  • contractering, bekostiging en verantwoording

De handreiking sluit af met tips om de bekendheid en vindbaarheid van de cliëntondersteuning te vergroten.

Ga naar de Handreiking Onafhankelijke Cliëntondersteuning - Pdf

Terug naar boven