Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Home Aanbod Nieuwsbrieven Nieuwsbrief juli 2017
Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief juli 2017

Inhoud

  1. Gemeenteraadsverkiezingen: Zorgbelang Overijssel doet politieke partijen suggesties
  2. Burgerparticipatie: een nieuwe start in Achtkarspelen
  3. Nederland Zorgt voor Elkaar
  4. Publicaties Movisie en Vilans
  5. Signalementen

1. Gemeenteraadsverkiezingen: Zorgbelang Overijssel doet politieke partijen suggesties

In maart 2018 zijn voor het eerst gemeenteraadsverkiezingen na de decentralisaties via de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Een goede gelegenheid voor politieke partijen het sociaal domein nog verder te verbeteren.

Zorgbelang Overijssel heeft samen met haar achterban van belangenorganisaties de volgende adviezen voor politieke partijen geformuleerd. Meer informatie? Bel met 074 – 2500155 of mail naar info@belangenorganisatiesoverijssel.nl.

2. Burgerparticipatie: een nieuwe start in Achtkarspelen

Zowel de Wmo als de Participatiewet geven aan dat de burger cq. gebruiker het recht heeft mee te denken over het gemeentelijk beleid. De vorm is daarbij echter vrijgelaten. Op dit moment hebben alle Friese gemeenten een Wmo-raad, een Cliëntenraad Werk & Inkomen en/of een brede Raad Sociaal Domein. Oude werkvormen, nog geen nieuwe jasjes.

In Achtkarspelen is gestart met een project met als doel te komen tot een werkwijze waarbij een probleem zoals dat ervaren wordt door de achterban, onderzocht wordt en leidt tot een beleidsadvies aan de gemeente.

3. Nederland Zorgt voor Elkaar

Het aantal burgerinitiatieven is in de afgelopen in Nederland sterk toegenomen, medio 2017 zijn er al ongeveer 400 initiatieven. De reden daarvoor is dat mensen meer en meer het eigenaarschap over hun eigen leven en hun directe leefomgeving willen krijgen.

De initiatieven bieden ondersteuning aan ouderen, mensen met een beperking en inwoners van wijken en dorpen. Het aanbod varieert van vrijwilligersactiviteiten tot combinaties met professionele zorg. Soms in combinatie met zorgwoningen erbij en soms met een veelheid van activiteiten om tot een wijkorganisatie of maatschappelijke onderneming te komen. Vaak worden coöperaties opgericht waarvan alle inwoners van een wijk of dorp lid kunnen worden. Zo ontstaat een nieuw maatschappelijk middenveld van burgerinitiatieven op de gebieden van zorg, welzijn en energie. Het zijn gemeenschappen die zorgen voor meer omzien naar elkaar en sociale cohesie, met neveneffecten zoals meer ondernemerschap, duurzaamheid, democratie en koopkracht.

4. Publicaties Movisie en Vilans

Recent zijn er bij Movisie en Vilans verschillende publicaties verschenen die mogelijk interessant voor u zijn. Voor een overzicht met een korte inleiding van de verschillende publicaties klikt u op onderstaande links.

5. Signalementen

In onderstaande Signalementen leest u Tips PGB-houders voor gemeenten en treft u een bericht aan over Banenafspraak en beschut werk.