Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Home Aanbod Nieuwsbrieven Nieuwsbrief november 2017
Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief november 2017

Inhoud

1. Beleidsvoornemens nieuwe kabinet
2. Samenleven is samen doen
3. Voorbereidingen Alzheimer Nederland op gemeenteraadsverkiezingen 2018
4. Van beschermd wonen naar zelfstandig wonen vanuit cliëntperspectief
5. Zelfredzaam of samen-redzaam?
6. VNG project Regiobijeenkomsten 'Maak van het pgb geen olifant'
7. Project koplopers cliëntondersteuning
8. Van transitie naar transformatie?
9. Aanbevelingen VN-verdrag van mensen met een psychische beperking
10. Kennisbank: AVI-informatie ook in de toekomst beschikbaar
11. Publicaties Movisie
12. Mijn kwaliteit van leven

1. Beleidsvoornemens nieuwe kabinet

Op 10 oktober werd het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. In dit artikel geven we een korte samenvatting van de belangrijkste beleidsvoornemens van het nieuwe kabinet op het sociaal domein en in de zorg. Veel maatregelen zullen overigens in de komende maanden en jaren concreet uitgewerkt moeten worden. Het regeerakkoord is te vinden op www.kabinetsformatie2017.nl

Terug naar boven

 

2. Samenleven is samen doen

De ca. 250 ambassadeurs van de Coalitie Voor Inclusie (CVI) zetten zich - via het project ‘VN Ambassadeurs aan de slag’ - in voor een goede implementatie van het internationale verdrag voor de rechten van mensen met een handicap (IVRPH). Dit verdrag werd in 2016 door Nederland geratificeerd.

Hiermee zijn we de weg ingeslagen naar een inclusieve samenleving: een lange weg die onze ambassadeurs, representanten van de doelgroep ‘mensen met en handicap, chronische ziekte of aandoening’, graag samen met beslissers en beïnvloeders afleggen, want alleen samen kunnen we een inclusieve samenleving realiseren, waarin iedereen meetelt, gerespecteerd wordt en gelijke rechten en kansen heeft.

Terug naar boven

 

3. Voorbereidingen Alzheimer Nederland op gemeenteraadsverkiezingen 2018

De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 voelen nog ver weg. Maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Zo ook voor de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland. De afdelingen werken hard aan een dementievriendelijke omgeving in hun eigen regio. De gemeenteraadsverkiezingen zijn een goed moment om goede zorg, ondersteuning en bejegening bij dementie onder de aandacht te brengen, bij zowel politici als de inwoners.

Terug naar boven

 

4. Van beschermd wonen naar zelfstandig wonen vanuit cliëntperspectief

Een instelling voor beschermd wonen biedt mensen die door psychische problemen (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen een beschermde woonomgeving. Omdat is besloten dat cliënten minder lang in de beschermde woonomgeving kunnen wonen en versneld moeten verhuizen naar een eigen woning, heerst er onrust en onzekerheid.

Veel cliënten, medewerkers en organisaties krijgen hiermee te maken. In een samenleving waar burgers en cliënten steeds meer centraal komen te staan, is medezeggenschap en burgerparticipatie van grote waarde. Daarom hebben in maart 2017 Ggz- vertegenwoordigers vanuit adviesraden, cliëntenraden van Ggz instellingen, cliënten- en belangenorganisaties en andere betrokkenen in kaart gebracht wat zelfstandig wonen vanuit cliëntperspectief betekent voor de cliënt, de medewerkers en de organisatie. Wat hebben zij nodig om goed zelfstandig wonen mogelijk te maken? In de notitie 'Van beschermd wonen naar zelfstandig wonen' vindt u de aanbevelingen vanuit cliëntperspectief.

Terug naar boven

 

5. Zelfredzaam of samen-redzaam?

Oudere migranten volop bezig om antwoorden te vinden op de veranderingen in welzijn en zorg

Veranderingen in welzijn en zorg gaan te snel voor migrantenouderen. Met hun pioniersmentaliteit waren zij altijd gewend veel in eigen kring op te lossen. Maar nu komt hun zelfredzaamheid ernstig in de knel.

Dit is een van de signalen signalen die het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) heeft opgehaald in het kader van Zorg Verandert. Zorg Verandert is een vijfjarig programma dat wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het NOOM maakt deel uit van het samenwerkingsverband van negen patiënten- en ouderenorganisaties die uitvoering geven aan Zorg Verandert. Zie: www.zorgverandert.nl

In 2,5 jaar tijd heeft het NOOM verspreid over het land 428 informatieve bijeenkomsten en 242 dialoog/gespreksbijeenkomsten gehouden, waaraan respectievelijk ruim 14.500 en circa 2.700 migrantenouderen en mantelzorgers hebben deelgenomen. Door dit grote aantal bijeenkomsten heeft NOOM een goed overzicht kunnen krijgen hoe de migrantenouderen en mantelzorgers de veranderingen in welzijn en zorg ervaren en welke zorgen en knelpunten er leven.

In de brochure die NOOM heeft gemaakt is te lezen welke signalen zijn opgehaald en waar de knelpunten liggen voor de migrantenouderen. Ook de positieve resultaten van de bijeenkomsten Zorg Verandert worden beschreven. Daar liggen de eerste openingen om mogelijke oplossingen te bespreken en te onderzoeken.

Terug naar boven

 

6. VNG project Regiobijeenkomsten 'Maak van het pgb geen olifant'

Deze bijeenkomsten organiseerde VNG samen met Per Saldo en werden mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS. De praktijkgerichte bijeenkomsten in Utrecht, Breda, Amsterdam, Zwolle en Eindhoven waren er op gericht beleidsmedewerkers bij gemeenten te informeren over wat er nu speelt aan kwesties rond het PGB, wat wel en niet kan met betrekking tot het PGB in de Wmo en Jeugdwet.

Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring was een belangrijk onderdeel. Naast beleidsmedewerkers en trainers waren er ook bij elke bijeenkomst 3 ambassadeurs van Per Saldo aanwezig. Zij brachten verduidelijking over hoe zij de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet ervaren. De directeur van Per Saldo Aline Molenaar had op 3 van de 5 bijeenkomsten de inleiding verzorgd, waarin zij het volgende duidelijk had gemaakt:

  • Dat het belangrijk is om eigen regie over je zorg en ondersteuning te hebben en dat een pgb een instrument is bij eigen regie.
  • Dat informatievoorzieningen vindbaar en volledig zou moeten zijn zodat mensen dit ook kunnen gebruiken en dat de toegang versterkt moet worden met o.a. juiste deskundigheid.
  • Dat mensen tools in handen zouden moeten krijgen om hun eigen plan te kunnen schrijven om de zorg-/ hulpvragen in beeld te brengen en hoe de zorg/ hulp te organiseren.
  • Dat onafhankelijke cliëntondersteuning goed en breed georganiseerd moet worden.
  • Dat de keuze voor een pgb een weloverwogen bewuste keuze behoort te zijn en mensen budgetvaardig gemaakt zouden moeten worden zodat ze dit ook goed kunnen doen.

Bovenstaande punten kunnen adviesraden ook meenemen in hun advisering naar gemeenten toe. Na de inleiding konden de deelnemers 4 workshoprondes volgen met de keuze uit 5 thematafels:

  • Kwaliteit PGB
  • Toegang tot PGB en tariefbepaling
  • PGB bij beschermd wonen en wooninitiatieven
  • Signaal van fouten en fraude, wat nu?
  • De toekomsttafel

Terug naar boven

 

7. Project koplopers cliëntondersteuning

Gemeenten zijn wettelijk verplicht onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan inwoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. In veel gemeenten is dat echter niet of niet goed geregeld.

De VNG heeft samen met Ieder(in), de koepel adviesraden sociaal domein en Movisie het project ‘koplopers cliëntondersteuning ’opgezet. In dit project gaan veertien gemeenten het komend half jaar de boer op om hun (vernieuwende) aanpak met andere gemeenten te delen. Voor adviesraden en cliëntenorganisaties is het zinvol te kijken of dit project in hun gemeente of regio activiteiten ontplooid.

Terug naar boven

 

8. Van transitie naar transformatie?

De stand van zaken in het sociaal domein anno oktober 2017 vanuit burgersperspectief.

In maart volgend jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraden. Een goed moment om  vanuit cliënt- en burgerperspectief te bekijken wat de stand van zaken is in het sociaal domein. In dit artikel trekken we enkele voorlopige conclusies uit een onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van burgerparticipatie en de rol van het programma Aandacht voor Iedereen daarin.  De hoofdlijn: de transformatie naar een participatiesamenleving komt geleidelijk op gang, maar een veel grotere inbreng van burgers is in de komende jaren nodig om wezenlijke veranderingen te realiseren. Bovenal dient er een evenwichtig speelveld op lokaal en regionaal  niveau te komen.

Terug naar boven

 

9. Aanbevelingen VN-verdrag van mensen met een psychische beperking

Mensen met een beperking hebben het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net als ieder ander. Dit recht is vastgelegd in het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking. Het VN-verdrag bepaalt onder meer dat mensen met een beperking recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken en te werken.

Bij iemand met een beperking denkt men vaak aan iemand met een lichamelijke beperking. Maar er zijn ook veel beperkingen die minder zichtbaar zijn, zoals ook bij mensen met een psychische beperking. Volgens het verdrag moet de samenleving met alle mensen met een beperking rekening houden. Het geldt dus niet alleen voor toegankelijkheid of voor mensen met een lichamelijke beperking, zoals vaak wordt gedacht.

Volgens het VN-verdrag leidt niet alleen de beperking zelf ertoe dat iemand niet aan de samenleving kan deelnemen. Ook hoe de omgeving is ingericht is hierop van invloed.

Daarom hebben ervaringsdeskundigen, Ggz-vertegenwoordigers in adviesraden, cliëntenraden en belangenorganisaties in Overijssel samen aandachtspunten opgesteld.

Terug naar boven

 

10. Kennisbank: AVI-informatie ook in de toekomst beschikbaar

In het programma Aandacht voor Iedereen zijn sinds de start in 2011 heel wat informatieve producten gemaakt. Denk aan kennisdossiers, handreikingen en leidraden. Een aantal daarvan had vooral betrekking op de overgangsperikelen bij de invoering van de Wmo 2015. Maar een aantal kennisdossiers heeft betrekking op actuele thema’s, zoals cliëntondersteuning of de gemeenteraadsverkiezingen. Eind 2017 stopt AVI, maar hoe zorgen we ervoor dat deze informatie beschikbaar blijft? Daarvoor werken we op dit moment aan de inrichting van een zogenaamde kennisbank. Op de kennisbank vind je straks bruikbare documenten voor de lokale belangenbehartiging.

Terug naar boven

 

11. Publicaties Movisie

Recent zijn er bij Movisie verschillende publicaties verschenen die mogelijk interessant voor u zijn. Voor een overzicht met een korte inleiding van de verschillende publicaties klikt u op onderstaande links.

 

12. Mijn kwaliteit van leven

Mijnkwaliteitvanleven.nl is met haar 45.000 deelnemers inmiddels het grootste onderzoek in Nederland gericht op de invloed van zorg op de kwaliteit van leven van mensen. Het is een uniek instrument waardoor mensen goed voorbereid in gesprek kunnen gaan met de gemeente, zorgaanbieder en familie. Dit biedt vele mogelijkheden voor deelnemers, gemeenten, zorgaanbieders en lokale belangenbehartiging. 

Mijnkwaliteitvanleven.nl is voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen die door het ouder worden belemmeringen ervaren en hun mantelzorgers. Ook mensen die om andere redenen nadenken over een gezonde leefstijl kunnen de vragenlijst gebruiken om hun situatie in beeld te brengen.

Gesprekshulpmiddel

Aan de hand van een online vragenlijst brengen mensen hun eigen situatie in beeld. Dit helpt mensen om duidelijk aan te geven wat zij nodig hebben om de dingen te (blijven) doen die zij belangrijk vinden.

Na afloop ontvangen mensen een persoonlijk overzicht (Mijn Kwaliteitsmeter). Hiermee kunnen zij in gesprek met mensen uit hun omgeving, medewerkers van het wijkteam of met de gemeente over passende oplossingen voor hun situatie. “Het invullen geeft een verhelderend beeld. Het is belangrijk om juist in een moeilijke situatie een moment voor jezelf te pakken en te kijken waar je staat. Wanneer de zorgvraag voor jezelf duidelijker is, kun je dit ook duidelijker maken voor de indicatiesteller”, aldus één van de deelnemers. Ook gebruiken deelnemers de vragenlijst en persoonlijk overzicht bijvoorbeeld bij het formuleren van de zorgvraag in hun zorgplan voor het persoonsgebonden budget.

Uitkomsten beschikbaar voor lokale belangenbehartiging

Tegelijkertijd dragen mensen bij aan onderzoek om de zorg te verbeteren. Op www.mijnkwaliteitvanleven.nl hebben gemeenten een eigen pagina waarop u de uitkomsten dagelijks kunt volgen. Bij minimaal 300 deelnemers wordt jaarlijks een gemeenterapport opgesteld. Er zijn inmiddels 44 gemeenterapporten beschikbaar. Deze rapporten kunt u zonder kosten gebruiken voor de lokale belangenbehartiging en het opstellen van de lokale agenda.

Lokaal aan de slag

Wilt u meer weten? Wij gaan graag met u in gesprek over de vele mogelijkheden van ons programma. U kunt een afspraak maken via www.mijnkwaliteitvanleven.nl/contact.

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, KBO-PCOB en NOOM.

Terug naar boven