Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Versturen Afdrukken

Nieuwsbrief september 2017

Inhoud

  1. Heel Putten bakt
  2. Heerde: Meedoen is vanzelfsprekend!
  3. Kennisdossier Mantelzorgbeleid door gemeenten
  4. Kennisdossier onafhankelijke cliëntondersteuning
  5. Signalen / Signalementen

 

1. Heel Putten bakt

Participatieraad Putten zet het VN-verdrag op de kaart

Bij Zorgbelang Gelderland-Utrecht kwam de vraag binnen van Participatieraad Putten voor ondersteuning bij de organisatie van hun Burgerplatformavond. Zorgbelang had namelijk zelf vlak daarvoor een interactieve bijeenkomst voor de eigen achterban georganiseerd rond het VN-verdrag en de raad zocht een spreker.

 

Samen met mijn collega Ellen Spanjers ben ik met leden van de Participatieraad in gesprek geweest en hebben we de raad uitgedaagd het dicht bij zich zelf te houden én heel helder te vertellen hoe de adviesraad hun eigen rol ziet en hoe zij actief zijn in Putten. Het is een mooi voorbeeld van een adviesraad die heel actief zich zichtbaar maakt bij de eigen bevolking en die door dat consequent te doen inmiddels een groot publiek trekt bij avonden die zij organiseren. Bovendien stimuleren ze zo dat Toegankelijkheid op de lokale agenda staat.

Mieke Biemond

AVI-adviseur Gelderland

Terug naar boven

 

2. Heerde: Meedoen is vanzelfsprekend!

Het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde onderneemt initiatieven met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2018. Het platform heeft de politieke partijen aanbevelingen aangereikt voor de verkiezingsprogramma’s en gaat daarover met hen in gesprek.

Onder het motto ‘Meedoen is vanzelfsprekend’ vraagt het platform onder meer aandacht voor de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking, gezondheid en arbeidsparticipatie. Op 20 september gaat het platform in gesprek met de politieke partijen over hun reacties op deze aanbevelingen. Wij raden adviesraden, cliëntenorganisaties en gehandicaptenraden aan om het goede voorbeeld van het platform in Heerde te volgen en de gemeenteraadsverkiezingen te benutten om hun wensen en standpunten onder de aandacht te brengen van de politieke partijen.

Terug naar boven

 

3. Kennisdossier Mantelzorgbeleid door gemeenten

In dit kennisdossier staat beschreven wat gemeenten kunnen doen om mantelzorg te ondersteunen en te stimuleren. Verschillende vormen worden genoemd in dit kennisdossier. We kijken vooral naar manieren om mantelzorgers te vinden, te versterken, te verlichten en te verbinden.

Speciale aandacht geven we aan waardering voor mantelzorgers, het organiseren van respijtzorg en het vervullen van de regie rol om verschillende initiatieven met elkaar te verbinden.

Dit kennisdossier is samengesteld door Vilans en Movisie.

Terug naar boven

 

4. Kennisdossier onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliëntondersteuners kunnen burgers helpen bij vragen als: hoe kan ik mijn wensen goed formuleren, hoe kom ik bij de juiste instantie, hoe kan ik een zorgplan opstellen? Onafhankelijke cliëntondersteuning biedt burgers die behoefte hebben aan ondersteuning of zorg op diverse levensgebieden (werk en inkomen, zorg, onderwijs en begeleiding) de mogelijkheid voor informatie, advies en ondersteuning.

In de praktijk zijn er diverse knelpunten rond de beschikbaarheid, toegankelijkheid, deskundigheid en onafhankelijkheid van cliëntondersteuning. Dit kennisdossier biedt inzicht in de huidige stand van zaken en reikt suggesties aan voor zowel inhoudelijke aanbevelingen als concrete initiatieven. Vanuit het belang van de burger is het noodzakelijk dat cliëntenorganisaties en adviesraden het thema bij de gemeenten agenderen.

Terug naar boven

 

5. Signalen / Signalementen

Er verschijnen in Nederland regelmatig signalen en publicaties van kennisinstituten, ministeries en koepels van cliëntenorganisaties over tal van onderwerpen. Deze signalen en publicaties spelen soms direct op de actualiteit in en bieden soms achtergrondinformatie. Wij hebben enkele signalen en publicaties voor u geselecteerd die u wellicht kunt gebruiken voor uw meningsvorming, belangenbehartiging of advieswerk.

 

Cliëntparticipatie in Noord-Holland

 

WRR

Naast denkvermogen is 'doenvermogen' minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt.

De WRR vraagt met dit rapport aandacht voor het belang van niet-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleiding en tegenslag.

Dit rapport is interessant voor adviesraden en cliëntenorganisaties die zich willen verdiepen in de mogelijkheden en grenzen van zelfredzaamheid. Het kan een handig hulpmiddel zijn in de discussie met de gemeente over het beleid: hoeveel kan en mag en van burgers verwachten en hoe kan het beleid rekening houden met de beperkingen van mensen?

 

Gemeenten van de toekomst

Voor degene die op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen in het beleid van gemeenten is er een interessante website, namelijk 'Gemeenten van de toekomst'.

Op de website zijn diverse interessante artikelen te raadplegen over het beleid van gemeenten op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Het is bijvoorbeeld voor adviesraden sociaal domein interessant om te volgen wat zich in gemeenten afspeelt op het gebied van onder andere inclusief beleid, de Omgevingswet en de overgang van 18- naar 18+. 

 

Signalementen Movisie

Er is een selectie gemaakt van publicaties van Movisie.

Terug naar boven