Homepage AVI

Logo AVI verticaal

Home Informatie Wmo Wmo en lokale belangenbehartiging
Versturen Afdrukken

Wat is de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt het beleid rond voorzieningen voor mensen met een beperking of een chronische ziekte. Het gaat daarbij om lichtere vormen van zorg en ondersteuning. Denk aan het verstrekken van hulpmiddelen, aanpassingen in woningen en het regelen van huishoudelijke zorg.

De Wmo is een ‘kaderwet’: de wet zelf geeft alleen de kaders aan van hoe het voorzieningenbeleid geregeld moet worden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Zij maken het beleid voor het verstrekken van de voorzieningen. Gemeenten hebben veel vrijheid in hoe zij dit doen. Zij kunnen hierin eigen keuzes maken, afhankelijk van de situatie in de gemeente. Het voorzieningenbeleid kan dus per gemeente verschillen.

Het is van groot belang dat gemeenten weten wat burgers nodig hebben aan voorzieningen. In een gemiddelde gemeente doet zo’n tien procent van de burgers een beroep op voorzieningen uit de Wmo. Het gaat daarbij al gauw om duizenden mensen per gemeente voor wie lokale gehandicaptenorganisaties de belangen behartigen.

Volwaardig meedoen in samenleving

Het doel van de Wmo is dat iedereen op een volwaardige manier mee kan doen in de samenleving. Gemeenten zijn verplicht per individu te kijken naar wat iemand nodig heeft om gewoon net als ieder ander actief mee te kunnen doen (het compensatiebeginsel). Een voorbeeld: iemand zit in een rolstoel en kan daardoor nergens bij in de keuken. Hij kan dus niet koken. Het is dan niet de bedoeling dat de gemeente ‘tafeltje dekje’ regelt voor deze persoon, ‘omdat hij niet kan koken’. Maar het is de bedoeling dat de gemeente de keuken laat aanpassen, zodat de persoon overal bij kan, waardoor hij weer kan koken. En zo kan ieder individu weer andere aanpassingen of hulpmiddelen of ondersteuning nodig hebben.

Kanteling in denken

Het uitvoeren van het compensatiebeginsel is ‘nieuw’ voor gemeenten. Maar ook voor burgers. Gemeenten denken hierdoor niet meer vanuit een bestaand voorzieningenpakket, maar kijken naar wat iemand zelf nodig heeft om mee te kunnen doen. Dit vraagt om een andere manier van denken van zowel gemeente als burger.
De CG-Raad, VCP en de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) zijn in juli 2009 het project Kanteling Wmo gestart. Samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan zij de komende jaren aan de slag met het inbedden van de compensatieplicht uit de Wmo.

Inbreng lokale belangenbehartigers

Hoe gemeenten het beleid rond voorzieningen regelen, leggen zij vast in gemeentelijke verordeningen. Het is de bedoeling dat zij voor het vaststellen van het beleid de mensen raadplegen die van de voorzieningen gebruik maken. Maar mensen kunnen ook op eigen initiatief het beleid beïnvloeden. Alleen door inspraak en advisering van mensen met een beperking zelf, ontstaat beleid dat er voor zorgt dat iedereen op een volwaardige manier kan deelnemen in de samenleving.

Gemeente en lokale belangenbehartigers zorgen er zo samen voor dat het beleid in de gemeente zo rechtvaardig mogelijk tot stand komt. Dat betekent dat lokale belangenbehartigers zowel meehelpen aan de gemeentelijke verordeningen als inspraak kunnen uitoefenen op de medezeggenschap rond de Wmo. Een behoorlijk verantwoordelijke taak…

Ondersteuning bij beïnvloeden beleid

Lokale belangenbehartigers adviseren gemeenten over het Wmo-beleid.
Het is daarom voor hen belangrijk om te weten:

  • wat de mogelijkheden zijn van de Wmo en hoe zij die het beste kunnen benutten
  • hoe zij hun standpunten op een goede manier kunnen overbrengen aan de gemeente
  • met wie zij bij de gemeente op welk moment het beste in contact kunnen treden
  • hoe zij adviezen kunnen opstellen en er voor kunnen zorgen dat ze worden overgenomen
  • hoe zij gemeentelijke verordeningen kunnen beoordelen
  • hoe zij hun achterban kunnen raadplegen
  • hoe in andere gemeenten wordt omgegaan met het Wmo-beleid.

Handreikingen

Belangrijke onderdelen in de Wmo vragen om speciale aandacht. VCP geeft met regelmaat een handreiking uit over specifieke Wmo-onderwerpen, met daarbij praktische en strategische tips.

  • Een overzicht van de aandachtsgebieden vindt u hier.